1. سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 57-84

چکیده
  تراکم 35 درصدی جمعیت کشور در گستره سنی 29-15 سال به عنوان جمعیت فعال جامعه یک مزیت نسبی است، اما چنانچه از این فرصت و مزیت به درستی استفاده نشود فرصت ها به تهدیدات جدی تبدیل خواهد شد. بنابراین، سیاستگذاری و برنامه ریزی برای این بخش از جمعیت از مهمترین اولویت ها محسوب می شود. در این میان، سرمایه اجتماعی در کنار دیگر سرمایه ها فرایند پیش بینی ...  بیشتر

2. مشکلات اجتماعی در اولویت ایران

حسن رفیعی؛ سعید مدنی قهفرخی؛ مروئه وامقی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1387، ، صفحه 151-160

چکیده
  به دلیل گستردگی، تنوع و فقدان طبقه‌بندی مشخص و مورد توافق درباره مشکلات اجتماعی برای تدوین هر برنامه مداخله اولویت‌بندی آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. این مقاله نتایج حاصل از طرح پژوهشی در این زمینه را ارائه می‌دهد. این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام شده و در آن نظرات 41 نفر از مدیران، کارشناسان و صاحبنظران درباره مشکلات ...  بیشتر