1. دیدگاه روزنامه نگاران ارشد درباره گفت و گوی تمدنها

حسین نوری نیا؛ عباس عبدی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1383، ، صفحه 172-186

چکیده
  ایده گفت و گوی تمدنها با توجه به اینکه به عنوان یک اصطلاح و مفهوم در افکار عمومی مسبوق به سابقه نبوده است،اهتمام بیشتری را از سوی روزنامه نگاران می طلبد.اما نکته مهم و اساسی اینجاست که روزنامه نگاران از این ایده چه تصوری دارند؟فراتر و مهمتر از این پرسش انکه این روزنامه نگاران از تمدن خود و دیگر تمدنهای موجود چه تصوری دارند؟برای دستیابی ...  بیشتر