صورت‌بندی جامعه‌شناختی تئوری کاریزمای وبر

مجید فولادیان

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 59-87

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.44351

چکیده
  در این پژوهش سعی شده است شکاف‌های مفهومی و نظری تئوری رهبری کاریزمای وبر مشخص شود و سپس، براساس روش تیپ ایده‌آل وبری به برساخت تیپ ایده‌آلی از رهبری کاریزمایی اقدام شود که در حوزة جامعه‌شناسی بوده و قابلیت آزمون تجربی-تاریخی داشته باشد. براین‌اساس، ابتدا به بررسی چرایی وجود ابهام‌های نظری در تئوری کاریزمای وبر پرداخته شده است. ...  بیشتر