فرهنگ ملی ،فرهنگهای قومی-جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی

ناصر فکوهی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 126-148

چکیده
  فرایند جهانی شدن در بعد غالب اقتصادی خود گویای تلاش زیادی برای یکسان سازیهای فرهنگی است که این یکسان سازی ها عموما از طریق ایجاد بازارهای گسترده برای تولید کالاهای مشابه در شکل انبوه ایجاد می گیرند و از خلال آنها تلاش می شود که با کاهش هزینه های تولید سود افزایش یابد.با این وصف در عمل فشار برای از بین بردن خرده فرهنگ ها و حاشیه ای کردن ...  بیشتر