چالش های باز تولید هژمونی دولت از طریق گفتمان مدرسه

محمد رضایی؛ محمد جواد غلامرضا کاشی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 34-58

چکیده
  یر اساس نظریه های باز تولید،مدارس از جمله نهادهایی هستند که حکومتها در کنار سایرنهادهای اجتماعی سعی می کنند تا از طریق آنها هژمونی خود را باز تولید کنند.در این مقاله نشان داده شده است که بر خلاف نظریه های مذکور ،صرف ایدئولوژیک بودن ساختار مدرسه برای عملکرد موفق آن کفایت نمی کند.در واقع،تلاش ایدئولوژیک برای مرجح سازی معانی خاص فقط ...  بیشتر