نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 ایران.اصفهان.دانشگاه اصفهان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.گروه جامعه شناسی

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

/10.22034/jsi.2021.526800.1426

چکیده

وضعیت جامعه ­شناسی در ایران یکی از پرشمارترین جایگاه ­های موضوعیِ مطالعات را شکل داده است اما با این حال این مطالعات در حدودِ توضیحِ نابسندۀ ساختار وضعیت مسئله­ گون جامعه ­شناسی در ایران متوقف شده، و کمتر قادر به توضیح فرایندیِ این ساختار بوده است. تحقیق حاضر با هدف بُعد بخشیدن به ساختار-فرایندِ وضعیت جامعه­ شناسی، از تکنیک ترسیم ماتریس شرطی/پیامدیِ تمهید شده در روش نظریۀ­ زمینه ­ایِ سیستماتیک استفاده نموده است. بنابر یافته­ های تحقیق؛ امر کانونیِ منتهی به وضعیت پدید آمده برای جامعه­ شناسی در ایران عبارت است از  فقدان رسمیت جامعه ­شناسی. فقدان رسمیت جامعه ­شناسی به معنای اعم، موکول به فقدان رسمیت چندین مقوله اعم از؛ فقدان رسمیتِ میان­ میدانیِ امر اجتماعی، فقدان رسمیتِ اجتماعیِ جامعه­ شناسی و فقدان رسمیتِ معیارهای درون­ میدانیِ جامعه ­شناسی می­ باشد که در سطح خُرد، ناظر بر  اجتماعات علمی و کنشگران میدان جامعه­ شناسی، در سطح میانی، ناظر بر دو میدانِ معرفتِ عامه و معرفتِ آکادمیک، در سطح کلان، ناظر بر میدان ­های سه­ گانۀ اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک، و در سطح ابرکلان، ناظر بر ایفای نقشِ آنتیگونیستیک علیه سرمایه ­داری جهانی، دولت نفتی، تجربه مدرنیته و...می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

اباذری، یوسف (1375)، «جامعه‌شناسی و ادبیات،آموزش عاطفی فلوبر»، ارغنون، دوره9، شماره9و10: صفحات112-77.
اباذری،یوسف(1382)، «حل مسئله»، نامه علوم اجتماعی، دوره14، شماره21: صص 318-303
اباذری، یوسف؛ پرنیان،حمیدرضا (1394)، «استقرار آموزشی مکتب نیاوران»، مطالعات جامعه­شناختی، دوره22، شماره2: صص 176-151.
آروین، بهاره (1396)، «بررسی انتقادی وضعیت علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران»، روش­شناسی علوم انسانی، دوره23، شماره91: صص 229-213.
آزاد ارمکی، تقی(1378)، جامعه­شناسی جامعه­شناسی در ایران، تهران: کلمه.
آزاد ارمکی، تقی(1385)، علم و مدرنیته ایرانی، تهران: پژوهش­ها و توسعه علوم انسانی.
آزاد ارمکی، تقی(1397)، جامعه­شناسی و رنج­هایش، تهران: تیسا.
آزاد ارمکی، تقی (1397)، دانشگاه و چالش­های جامعه ایرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی.
اسماعیلی، محمدجواد (1386)، «بحران جامعه­شناسی در ایران»،رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره11، شماره2: صص 43-32.
اشتراوس، آنسلم؛ کربین،جولیت (1395)، مبانی پژوهش کیفی؛فنون و مراحل تولید نظریه­زمینه­ای، ابراهیم افشار، تهران: نی.
برگر،پیتر؛ لاکمن، توماس (1395)، ساخت اجتماعی واقعیت، فریبرز مجیدی، تهران: علمی و فرهنگی.
پرستش، شهرام؛ آزادارمکی، تقی (1383)، «ادبیات­داستانی و سرنوشت­جامعه­شناسی در ایران»، مطالعات جامعه­شناختی، دوره7، شماره23: صص 91-69.
تاجیک‌، محمد‌رضـا (1387)، «اجماع‌ ارتدوکس،آسیب‌شناسی علوم اجتماعی در ایران امروز»، جامعه‌شناسی ایـران، دوره1، شماره2: صص 33-18.
تنهایی، ابوالحسن (1372)، «بررسی نظریات جامعه­شناسی غرب و تأثیر آنها بر جامعه­شناسی در ایران»، دانشگاه انقلاب، دوره جدید، شماره97: صص 56-29.
توفیق، ابراهیم (1390)، «علوم انسانی ایرانی، به افق دهه80»، مهرنامه، دوره9، شماره11: صص 21-18.
توفیق، ابراهیم (1396)، درباره نظام دانش، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
توفیق، ابراهیم (1392)، «تاملی در گسست میان تاریخ و جامعه­شناسی در ایران»، تاریخ، دوره10: شماره7: صص 35-19.
توکل، محمد (1387)، «جامعه‌شناسی­معرفت­و فرهنگ»، نامه علوم اجتماعی، دوره19، شماره33: صفحات22-1.
توکل، محمد؛ تراب­نژاد، نسیم (1395)، «جامعه­شناسی در ترکیه»، جامعه­شناسی تاریخی، دوره8، شماره1: صص 79-59.
تیموری، مجتبی (1385)، «جامعه­شناسان ایرانی از وضعیت جامعه­شناسی ایران می­گویند»، رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره9، شماره32: صص 26-25.
جانعلی­زاده­چوبدستی، حیدر؛ علیزاده، مصطفی (1394)، «تحلیل شبکه هم­تالیفی در جامعه­شناسی ایران»، جامعه­شناسی کاربردی، دوره15، شماره59: صص 98-75.
چلبی، مسعود (1389)، «درباره جامعه‌شناسی نظری»، جامعه‌شناسی ایران، دوره11، شماره7: صص 39-11.
 خسروی، علی (1398)، واکاوی فرآیند مسئله­مندی وضعیت جامعه­شناسی در ایران، رساله دکتری، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.
خسروی، علی؛ معمار، ثریا (1398)، «خوانشی انتقادی از مطالعات جامعه­شناسی در ایران،ذیلِ اکنونِ تبارشناختی»، جامعه­شناسی ایران، دوره20، شماره1: صص 110-85.
خسروی،علی؛ معمار، ثریا؛ قنبری، علی (1399)، فراتحلیل انتقادی مطالعات مدرنیته در ایران، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره8، شماره3: صص 51-21.
ذکایی، محمدسعید (1387)، «چالش­های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران»، رسانه، دوره19، شماره1: صص 22-11.
رجایی، فرهنگ (1372)، «درباره وضعیت جامعه­شناسی در ایران»، دانشگاه انقلاب، دوره جدید، شماره100، صص 43-62.
رحمانیان، داریوش (1392)، «تاملی در گسست میان تاریخ و جامعه­شناسی در ایران»، تاریخ اسلام، دوره11، شماره5: صص 41-31.
رفیع‌ پور،فرامرز (1390)، موانع‌ رشد علمی ایران و راه‌حل‌های آن، تهران: شرکت سـهامی انـتشار.
زکی، محمدعلی (1392)، «تفکر انتقادی و جامعه­شناسی تاریخ»، رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره5، شماره9: صص 51-39.
زکی، محمد­علی (1395)، «اندیشه­ورزی سی­رایت میلز و جامعه­شناسی ایران»، نقد کتاب علوم اجتماعی،­شماره9، دوره5: صص 114-99.
ساروخانی، باقر (1392)، «جامعه­شناسی خانواده در ایران؛چند مفهوم و نظریه»، رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره6، شماره60، صص 52-55.
شریعتی، سارا (1385)، «جامعه‌شناسی بالینی و جامعه‌شناسی اورژانـسی»، جامعه‌شناسی ایران، دوره2، شماره3: صص 43-25.
شریعتی، سارا (1386)، «یک جامعه‌شناسی برای یک جهان؟»، جـامعه‌شناسی ایـران، دوره3، شماره5: صص 41-33.
طالب، مهدی (1373)، «مسائل و موانع توسعه جامعه­شناسی توسعه روستایی در ایران»، نامه علوم اجتماعی، دوره3، شماره7: صص 42-19.
طباطبایی، جواد (1396)، درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، تهران: کویر.
طباطبایی، جواد (1396)، زوال اندیشه سیاسی؛گفتاری در مبانی نظری انحطاط ایران، تهران: کویر.
طباطبایی، جواد (1396)، شرایط امتناع، تهران: فرهنگ امروز.
طلوعی،وحید؛ قانعی­راد،محمد­امین(1387)، «چرخش­های روش­شناختی در علوم انسانی و اجتماعی»، روش­شناسی علوم انسانی، دوره14، شماره57: صص 74-53.
عبداللهی، محمد ‌(1375)، «پژوهش جامعه‌شناختی و مسائل اساسی آن در ایران»، پژوهش و بـرنامه‌ریزی‌ آموزش‌ عالی، دوره9، شماره11: صص 21-11.
عبداللهی، محمد (1375)، «جامعه­شناسی در ایران»، رهیافت، دوره11، شماره13، صص 87-81.
عبدی، عباس (1371)، «جامعه­شناسی تحقیقات اجتماعی در ایران»، راهبرد، دوره3، شماره1: صص 83-67.
فاضلی،محمد(1386)، «ناکارآمدی ­جامعه­شناسی­ در ­ایران»، رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره11، شماره2: صص 30-21.
فاضلی، نعمت الله (1382)، «بررسی تطبیقی‌ فرهنگ‌ دانشگاهی‌ ایران و بـریتانیا»، نامه انسان­شناسی، دوره2، شماره3: صص 132-93.
فایرابند، پاول (1375)، بر ضد روش، مهدی قوام صفری، تهران: فکر روز.
فراستخواه،مقصود؛ قانعی­راد،­امین(1386)، «انجمن­های علمی»، رهیافت، دوره19، شماره41: صص 112-90.
فلیک،اوه(1390)، درآمدی بر تحقیق کیفی، هادی جلیلی، تهران: نی.
قانعی­راد،محمد­امین(1385)، «نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی»، جامعه­شناسی ایران، دوره7، شماره1: صص 29-3.
قانعی­راد،محمد­امین(1385)، «وضعیت اجتماع علمی در رشته علوم اجتماعی»، مطالعات جامعه­شناختی، دوره جدید، شماره27: صص 56-27.
قانعی­راد، محمدامین (1388)، «شناخت و علایق انسانی در جامعه­شناسی ایران»، جامعه­شناسی ایران، دوره10، شماره2: صص 31-3.
قلی­زاده، رضوان؛ شعبانی ورکی، بختیار (1385)، «بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه»، پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دوره12، شماره1: صص 22-1.
کتبی،مرتضی(1356)، «بررسی روش­های تحقیقی غرب در برخورد با مسائل روانشناسی اجتماعی ایران»، نامه علوم اجتماعی، دوره9، شماره7: صص 65-52.
کتبی، مرتضی (1357)، «فئودالیسم سازمانی مانع پا گرفتن تحقیقات در ایران است»، تحقیقات ایرانی، دوره3، شماره3: صص 581-573.
کتبی، مرتضی (1375)، «یک بررسی روش­شناختی در علوم اجتماعی ایران»، پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، دوره9، شماره11: صص 53-35.
کچوئیان، حسین (1385)، «پوزیتیویسم و جامعه­شناسی در ایران»، نامه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره28: صص 54-28.
کچوئیان، حسین (1390)، «غرب:تجدد، توسعه و ویرانگری؛تاملی تاریخی بر توسعه و نسبت آن با علوم اجتماعی و برنامه ریزی»، سوره اندیشه، دوره14، شماره56و57: صص 99-95.
کچوییان، حسین؛ توفیق، ابراهیم؛ قانعی­راد، محمدامین(1390)، «مشکل علوم اجتماعی،پیوند آن با شرق­شناسی است»، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره44و45: صص 25-13.
کچوئیان، حسین؛ توکل، محمد، آزادارمکی، تقی؛ کتبی، مرتضی؛ توسلی، غلامعباس (1373)، «اقتراح: جـامعه‌شناسی و فـرهنگ‌ ما»، کلمه دانشجو، دوره3، شماره2: صص 19-10.
لهسائی‌زاده، عبدالعلی‌ (1375)، «موانع‌ پژوهش علوم اجتماعی در ایران»،رهیافت، دوره9، شماره14: صص 104-97.
محدثی، حسن (1390)، «تمایز نظریه اجتماعی و نظریه جامعه­شناختی»، مطالعات اجتماعی ایران، دوره5، شماره4: صص 86تا112.
Corbin,Joliet, Anslem Strauss.(2015), Basic of Qualitative Research,Techniques and Procedures for developing grounded theory.Sage Publications: Oaks
Creswell, John W.(2014), Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixeds Approaches. California: Sage
Urquhart,Cathy. (2013), Grounded Theory for Qualitative Research. London: Sage