نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و آلودگی هوا انجام شده است. روش تحقیق، کیفی و جامعه مورد مطالعه کلیة ذینفعان طرح ترافیک و آلودگی هوا در محدوده بازار بزگ تهران بودند. روش نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با 25 نفر از مطلعان کلیدی بود. با توجه به اسناد و داده های میدانی، سه سطح از ذینفعان «قطعی، فرعی و مداخله گر» شناسایی شد. این ذینفعان در مواجهه با طرح ترافیک و آلودگی هوا مناسباتی را اتخاذ کرده اند که عبارتند از: نادیدگی و اعراض، جبران سازی و حداکثرسازی منافع، نگاه دستوری و تجویزی، مشارکت آینده نگرانه، تقابل فعالانه، بیتفاوتی و تماشاگری منفعلانه، اقناع و خشنودسازی. نتایج نشان میدهد سیاست شهری با ارائه سیاست یکسان، نوعی اجبار به اطاعت را بر ذینفعان تحمیل کرده است. به منظور کاهش مناسبات منفی بین ذینفعان، باید به احیاء ساختار محلهای دست زد تا از این طریق به همراهسازی ذینفعان امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

اربابی، هانی، علیشاهی، سیامک، صبحیه، محمدحسین، طاهری­پور، سحر (1399)، «تحلیل ارتباطات ذینفعان در پروژه تقاطع با روگذرهای غیرهمسطح در شهر ارومیه با استفاده از ماتریس علاقه- قدرت و تحلیل شبکه اجتماعی»، فصلنامه مطالعات شهری، سال دهم، شماره 27، ص 84-71.
افشارکهن، جواد، بلالی، اسماعیل، قدسی، علی محمد (1391)، «بررسی ابعاد اجتماعی مسألۀ کنترل ترافیک شهری (مورد مطالعه مشهد)»، فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره 4، ص 59-90.
اکبری، پرویز، احمدی، تقی، معیری، سیده شیوا، صدق­امیز، آمنه (1399)، «بررسی شاخص­های موثر برعدالت اجتماعی در محدوده­های طرح ترافیک با رویکرد حمل­ونقل شهری»،  فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 57، ص 83-104.
ایمانی، معصومه، ایمانی، فاطمه (1394)، «بررسی نقش مشارکت اجتماعی مردمی در مدیریت ترافیک شهری به منظور تسهیل در سیستم حمل­ونقل شهری مطالعه موردی منطقه 6 تهران»، پانزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل­ونقل و ترافیک، تهران.
آدریان، اندیشه، کاظمیان، غلامرضا، محمدی، محمود (1399)، «مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری در ایران (مورد مطالعه: محله همت‌آباد اصفهان)»،  فصلنامه مطالعات شهری، سال نهم، شماره 35، ص 117-32.
دریاباری، سیدجمال الدین، حلاجیان، علیرضا (1396)، «بررسی اثر بخشی شیوه­های کاهش ترافیک در کلان­شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش ترافیک (مطالعه موردی منطقه 2 تهران)»، مدیریت شهری،  سال شانزدهم، شماره 49، ص 535-549.
دهقانی، سارا (1398)، «شناسایی عوامل نهادهای رسمی تغییر کاربری اراضی مجموعه شهری تهران در دو دهة اخیر»، پایانامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، رشته برنامه­ریزی توسعه منطقه­ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
رهنما، محمدرحیم، ذبیحی، جواد (1390)، «تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد»،  فصلنامه جغرافیا و توسعه، سال نهم، شماره23، ص 26-5.
سیاف­زاده، علیرضا  (1392)، «مدیریت ترافیک و مشارکت شهروندان در بهبود آن (نمونه موردی: شهرمهاباد)»، اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، تهران.
شتاب بوشهری، سیدنادر، حسینی­نسب، سیدمحمدرضا، کاظمی، آرزو (1394)، «انتخاب پروژههای سرمایه­گذاری حمل­ونقل با توجه به عدالت فضایی (مطالعه موردی: شبکه حمل­ونقل شهر اصفهان)، فصلنامه حمل­ونقل مهندسی،  سال سوم، شماره 6، ص 445-462.
قیطاسی­وند، (1399)، «طراحی الگوی تدوین خط­مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه­ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران»،  فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 6، شماره 1، ص 87-110.
کامران، حسن، پریزادی، طاهر، حسینی امینی، حسن (1389)، «سطح­بندی خدمات شهری در مناطق کلان­شهر تهران، دو فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال اول، شماره 1، ص 164-147.
متقی، طاهره، رفیعیان، مجتبی، صارمی، حمیدرضا (1399)، «واکاوی تعارض ذینفعان در نواحی تاریخی شهری، موردپژوهی طرح حریم حفاظتی محلة سنگلج تهران»،  فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره 17، ص 197-218.
محمدی، علیرضا، هاشمی­معص­آباد، رضا، محمدی، چنور (1400)، «تحلیل فضایی توزیع و دسترسی به خدمات شهری در سطح محالت شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: کاربری­های تجاری شهر اردبیل)»،  فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیست و یکم، شماره 63، 99-117.
ملک­زاده، ندا، مسعود، محمد، داداش­پور، هاشم (1391)، «سنجش میزان مشارکت ذینفعان و ذی­نفوذان در راهبرد توسعة شهری (نمونة موردی: منطقة 22 شهرداری تهران)»،  فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، سال 2، شماره 8، ص 20-1.
موسوی، میرنج، مجنونی توتاخانه، علی، آفتاب، احمد، مفرح بناب، مجتبی (1398)، «تحلیل شاخص عدالت فضایی در روستاهای گردشگرپذیر، مطالعة موردی: استان آذربایجان شرقی)،  فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، سال پنجاه و یکم، شماره 3، ص 551- 569.
میرنظامی، سیدجلال­الدین،  باقری، علی (1396)، «ارزیابی سیستم حکمرانی آب در فرایند حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایران»،  فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران، سال سیزدهم، شماره 2، ص 32-55.
وارثی، حمیدرضا، قائد­رحمتی، صفر، باستانی­فر، ایمان (1386)، «بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان»، مجله جغرافیا و توسعه، سال پنجم، شماره 9، ص 91-106.
 
Bjørgen, A., Fossheim, K., & Macharis, C. (2021). How to build stakeholder participation in collaborative urban freight planning. Cities112, 103149.
Boyle, L., Michell, K., & Viruly, F. (2018). A critique of the application of neighborhood sustainability assessment tools in urban regeneration. Sustainability10(4), 1005.
Capolongo, S., Sdino, L., Dell’Ovo, M., Moioli, R., & Della Torre, S. (2019). How to assess urban regeneration proposals by considering conflicting values. Sustainability11(14), 3877.
Cullen, D., McGee, G. J., Gunton, T. I., & Day, J. C. (2010). Collaborative planning in complex stakeholder environments: An evaluation of a two-tiered collaborative planning model. Society and Natural Resources23(4), 332-350.
Daraba, D., Cahaya, A., Guntur, M., Aslinda, A., & Akib, H. (2018). Strategy of governance in transportation policy implementation: Case study of bus rapid transit (BRT) program in Makassar City. Academy of Strategic Management Journal17(3).
Dikeç, M., & Gilbert, L. (2002). Right to the city: homage or a new societal ethics?. Capitalism Nature Socialism13(2), 58-74.
Fernández, V., (2012). Citizen participation in Urban Design: promoting a more inclusive city. Revista de Urbanismo. 14(27), 92-113.
Finger, A., Finger, M. (2002). Social factors enabling local peoples participation in integrated management planning in the context of forested mountain territories, proceeding of the research course “the formulation of integrated management plans for mountain forests” Bardonecchia, Italy.
Greer, J. R. (2002). Equity in the spatial distribution of municipal services: How to operationalize the concepts and institutionalize a program. The University of Texas at Dallas.
He, F., Wu, W., Zhuang, T., & Yi, Y. (2019). Exploring the diverse expectations of stakeholders in industrial land redevelopment projects in China: The case of Shanghai. Sustainability11(17), 4744.
Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality for public policy. Routledge.
Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision making: is it worth the effort?. Public administration review64(1), 55-65.
Litman, T. (2007). Evaluating transportation equity. Guidance for incorporating distributional impacts in transport planning. Social Research in Transport (SORT) Clearinghouse8.
Minnery, J. R. (1983). Conflict and conflict management in urban planning : the application of general theories to urban planning in the Queensland Local Government context. PhD Thesis, School of Geography, Planning and Architecture, The University of Queensland.
Pierre, J. & Peters, B. (2005). Governing complex societies: Trajectories and scenarios. Springer.
Purcell, M. (2003). Citizenship and the right to the global city: reimagining the capitalist world order. International Journal of Urban and Regional Research, 27(3): 564-90.
Radzik-Maruszak, K., & Bátorová, M. (2015). Citizen Participation and Engagement in Urban Governance: Perception of Finnish and Polish Local Officials. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy8(1), 85-110.
Schmithals, J. (2017). Citizens' participation in urban planning and development in Iran. H. L. Dienel, M. R. Shirazi, & S. Schröder (Eds.). Routledge, Taylor & Francis Group.
Singh, S. (2013). Citizens’ Participation in urban governance: quest for transparency and accountability. Environment and Urbanization ASIA4(1), 191-202.
Wondolleck, J. M., & Yaffee, S. L. (2000). Making collaboration work: Lessons from innovation in natural resource management. Washington Dc: Island Press.
Zhang, Y., Kang, S., & Koo, J. H. (2021). Perception Difference and Conflicts of Stakeholders in the Urban Regeneration Project: A Case Study of Nanluoguxiang. Sustainability13(5), 2904.