نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران" تلاش دارد تا با تعیین جایگاه بحث در ادبیات عرفی شدن،راه خویش را از تاملات پراکنده و اهتمامات و دغدغه های دیگر در این باب متمایز سازد.بررسی عرفی شدن ایران به مثابه یک فرایند محتمل،مستلزم برداشتن سه گام تمهیدی است:1. داشتن تصویری گویا از"بستر وقوع" 2. تعریفی روشن و ممیز از این "پدیده" و بالاخره 3. وارسی و نقد "ایده های مطرح"دربراه عرفی شدن ایران. مدل ارائه شده درباره عرفی شدن ایران،مدعای اصلی و محصول نهایی این تلاش است که حاوی اشاراتی است به:1.عوامل موثر بر این فرایند در چهار سطح کلان،میانه،خردو خود دین، 2. شاخص های تفصیل یافته هر کدام و 3. مسیر و روند وقوع آن ها.
 

کلیدواژه‌ها