نوع مقاله : علمی

نویسنده

چکیده

تحقیقات عرضه شده درباره انقلابات عمدتا می کوشند تا در قالب یک چارچوب تحلیلی به درک شرایط بروز تحولات انقلابی و پیامدهای آن مددرسانند.در این راستا محققان مختلف با برگزیدن رهیافتهای گوناگون سعی در تقسیم بندی انقلابات و رده بندی علل موجد آنها را داشته اند.تفکیک انقلابات به دو نوع اجتماعی و سیاسی و تمایز قایل شدن میان علل کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت(یا ساختاری) و توجه داشتن به تنوع انقلابات از جمله دستاوردهای نظری قابل اشاره در این زمینه می باشد.