نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
مهاجرت به عنوان تجربه ای از مصرف مکان و فضا راه حلی برای پر کردن فرصتهای زندگی و رفتاری رایج در میان طیفی از نخبگان جوان است که با انتخاب آن به دنبال ارتقای سرمایه های فرهنگی و انسانی خویش و حفظ تمایز خویش هستند.مقاله حاضر با الهام از مفهوم نوگرایی بازاندیشانه متفکران مردن و پست مدرن معاصر و با استفاده از رویکرد نظریه مبنایی به دنبال روشن ساختن تفسیر ،معنا و اهمیت رفتار مهاجرتی نخبگان جوان  برهویت یابی و انگیزه ها و  زمینه های اجتماعی فرهنگی موثر بر این رفتار است.نتایج پژوهش کیفی انجام شده بیانگر تاثیر آشکار فرایندهای جهانی شدن و ارزش های جهان وطنی بر گرایش ها و ارزش های این گروه از جوانان است.به همان سان در سطح فردی تمایل به حفظ سلیقه ها و سبک های فردی زندگی  و ارتنقا مهارتهای حرفه ای و تحصیلی و نیاز به اثبات توانایی های فکری و حرفه ای محرک مهمی در انتخاب رفتارهای مهاجرتی محسوب می شود.
 
 

کلیدواژه‌ها