علمی
برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه ای و نگرشی مرتبط با آن

سید حسن سراج زاده؛ فاطمه جواهری

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، صفحه 3-40

چکیده
  در این مقاله بر اساس این فرض که تحولات اقتصادی -اجتماعی معاصر ضروریتهای کارکردی جدیدی در نظام جنسیتی تقسیم نقش های اجتماعی و خانگی ایجاد کرده است و جریانهای فکری جدید ،نظام تقسیم نقشهای سنتی زن و مرد را به چالش کشیده است.اثر برخی از متغیرهای زمینه ای و نگرشی بر برابری گرایی جنسیتی بررسی می شود.این کار با تحلیل ثانویه داده های طرح پیمایشی ...  بیشتر

علمی
جوانان،جهانی شدن و مهاجرتهای بین المللی:پژوهشی در میان نخبگان جوان

محمد سعید ذکائی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، صفحه 41-75

چکیده
    مهاجرت به عنوان تجربه ای از مصرف مکان و فضا راه حلی برای پر کردن فرصتهای زندگی و رفتاری رایج در میان طیفی از نخبگان جوان است که با انتخاب آن به دنبال ارتقای سرمایه های فرهنگی و انسانی خویش و حفظ تمایز خویش هستند.مقاله حاضر با الهام از مفهوم نوگرایی بازاندیشانه متفکران مردن و پست مدرن معاصر و با استفاده از رویکرد نظریه مبنایی به ...  بیشتر

علمی
ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان(مطالعه موردی دختران دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران)

فروغ السادات عریضی؛ فریدون وحیدا؛ پروانه دانش

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، صفحه 76-100

چکیده
  این تحقیق به دنبال بررسی اثر استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای بر هویت جنسیتی است.به منظور بررسی این رابطه از نظریه "استفاده و التذاذ"و نظریه "هویت اجتماعی" جنگینز استفاده شده است.این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 84-85 انجام شد.روش نمونه ...  بیشتر

علمی
پژوهشی جامعه شناختی در زمینه عوامل موثر ب تمایل کشاورزان به مشارکت در یکپارچه سازی اراضی مزروعی(مطالعه موردی روستاهای زرین دشت)

منصور وثوقی؛ افراسیاب فرجی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، صفحه 101-118

چکیده
  پژوهش حاضر در هستان"زرین دشت" ازتوابع شهرستان دره شهر در بهار 1383 به صورت پیمایشی انجام گرفته است.هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مالکان به مشارکت در یکپارچه سازی اراضی مزروعی و شناسایی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر تمایل کشاورزان صاحب زمین به مشارکت می باشد.پس از آزمون فرضیات تحقیق مشخص گردید که متغیرهای سواد،فراهم بودن فرصتهای ...  بیشتر

علمی
ارائه یک الگوی مفهومی برای مسائل و انحرافات اجتماعی و راه حلهای کاهش آن در عسلویه

سهیلا صادقی فسایی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، صفحه 119-146

چکیده
  توسعه صنعتی و پیشرفتهای تکنولوژیکی در عسلویه مبناهایی را برای تغییر از یک جامعه کاملا روستایی  به یک جامعه صنعتی و شهری فراهم ساخته است.تغییرات وسیع منطقه که ناشی از پروسه صنعتی شدن می باشد،پارادوکس بزرگی را به دنبال داشته است.از یک طرف،جامعه ای جدید با ظرفیتهای تولیدی بزرگتر خلق نموده و از طرف دیگر اختلالهای وسیعی در الگوهای سنتی ...  بیشتر

علمی
کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، صفحه 147-170

چکیده
  مقاله حاضر که حاصل پژوهشی فلسفی است،باز اندیشی در مفهوم دموکراسی،ابعاد و گستره آن را به صورت هدف اصلی در کانون توجه قرار داده است.برای این منظور دیدگاه های متعدد درباره دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است.آنگاه به بررسی ابعاد دموکراسی تحت عنوان گستره،ژرفا و بعد آن پرداخته شده است.در ادامه بحث،پیش فرضها و شرایط دموکراسی نیز به عنوان ...  بیشتر

علمی
نظریه پردازی انقلاب ها اثر جان فورن

عباس خلجی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، صفحه 171-179

چکیده
  کتاب نظریه پردازی انقلاب ها علاوه بر پیش گفتار مترجم و مقدمه ویراستار،از دو بخش،شامل نه فصل تشکیل شده است و با واژه نامه انگلیسی -فارسی و فارسی-انگلیسی،کتابنامه و نمایه تکمیل گردیده است.مترجم محترم در پیشگفتار نویسنده اثر و سایر آثارش را معرفی کرده و با شمارش مزایای کتاب دیدگاه انتقادی خود را نسبت به مطالب متن به طور خلاصه شرح داده ...  بیشتر