نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر در هستان"زرین دشت" ازتوابع شهرستان دره شهر در بهار 1383 به صورت پیمایشی انجام گرفته است.هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مالکان به مشارکت در یکپارچه سازی اراضی مزروعی و شناسایی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر تمایل کشاورزان صاحب زمین به مشارکت می باشد.پس از آزمون فرضیات تحقیق مشخص گردید که متغیرهای سواد،فراهم بودن فرصتهای شغلی،میزان مالکیت زمین،عضویت در گروه،اطلاعات،اعتماد مردم به یکدیگر،اعتماد مردم به دولت و عوامل انگیزشی دارای رابطه معنادار ی با متغیر وابسته،یعنی میزان تمایل مالکان به مشارکت در یکپارچه سازی مزروعی می باشند.
 

کلیدواژه‌ها