نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

توسعه صنعتی و پیشرفتهای تکنولوژیکی در عسلویه مبناهایی را برای تغییر از یک جامعه کاملا روستایی  به یک جامعه صنعتی و شهری فراهم ساخته است.تغییرات وسیع منطقه که ناشی از پروسه صنعتی شدن می باشد،پارادوکس بزرگی را به دنبال داشته است.از یک طرف،جامعه ای جدید با ظرفیتهای تولیدی بزرگتر خلق نموده و از طرف دیگر اختلالهای وسیعی در الگوهای سنتی در زندگی و ارتباطات ایجاد کرده که این احتلال به نوبه خود منجر به بروز مسائل اجتماعی محتلفی گردیده است.مقاله حاضر که میتنی بر یک تحقیق کیفی می باشد، به دنبال فراهم نمودن چهار چوب هایی جهت تبیین انحرافات و مسایل اجتماعی و ارائه راه حلهای کاهش آنها در عسلویه می باشد.
 

کلیدواژه‌ها