نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

کتاب نظریه پردازی انقلاب ها علاوه بر پیش گفتار مترجم و مقدمه ویراستار،از دو بخش،شامل نه فصل تشکیل شده است و با واژه نامه انگلیسی -فارسی و فارسی-انگلیسی،کتابنامه و نمایه تکمیل گردیده است.مترجم محترم در پیشگفتار نویسنده اثر و سایر آثارش را معرفی کرده و با شمارش مزایای کتاب دیدگاه انتقادی خود را نسبت به مطالب متن به طور خلاصه شرح داده است.مقدمه فورن،طرح بحث مقدماتی،بیان مسئله و اهداف مجموعه را در بر دارد و محتوای تکت تک مقاله ها و نویسندگان آنها را معرفی کرده است.