نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دین در "وضعیت انقلابی" موضوع مطالعه ای است که در آن نقش و عملکرد دین در دو تجربه انقلابی فرانسه و ایران مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.مروری گذرا بر زمینه ها و روند شکل گیری انقلاب 1789 فرانسه و جریانات و حوادث متعاقب آن نشان می دهد که کلیسای کاتولیک و باور مسیحی به عنوان یکی از اجزای بر پادارنده نظام حاکم و حافظ وضع موجود مورد تعرض و ادبار انقلابیون قرار داشت .به بیان دیگر،مسیحین نه تنها هیچ نقشی در فرایند بسیج انقلابی فرانسه بازی نکرد،بلکه در مرحله رادیکالیزه شدن انقلاب بعضا مواضع ضد بسیج نیز به خود گرفت.همین مسئله در انقلاب ایران صورت کاملا متفاوتی یافت.تا جایی که دین با احراز موقعیت ایدئولوژیک توانست رهبری و سازماندهی بسیج انقلابی ار نیز به عهده بگیرد و تجربه جدیدی را در سلسله انقلابات به ثبت برساند.از بررسی تطبیقی تجربه انقلابی فرانسه و ایران چنین به دست می آید که به جز عوامل و شرایط ساختاری تاثیر گذار ،تفاوت های این دو انقلاب  ار اولا در تمایزات آموزه های اسلام و مسیحیت و ثانیا در عملکرد گذشته و مواضع سیاسی-اجتماعی  همان وقت متولیان این دو دین باید جست.
 
 
 

کلیدواژه‌ها