نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی د انشگاه اصفهان و عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این مقاله بر آن است تا ضمن مرور نظریه جان فوران در خصوص گشایش در نظام جهانی و تاثیر آن بر انقلاب اسلامی،ارزش علمی و عملی این نظریه را به محک آزمون گذارد.نتیجه ای که از این بررسی حاضر شده آن است که گشایش در نظام جهانی،به طور نسبی،زمینه را برای بروز انقلاب اسلامی در ایران فراهم کرد.سیاست حقوق بشر کارتر،ریاست جمهوری کلیدی ترین قدرت جهان،به گونه ای غیر مستقیم ب جامعه ایران اثر گذاشت،و در باز شدن فضای سیاسی ایران و کاهش اختناق نقش عمده ای ایفا کرد.و بالاخره بخشی از نظریه فوران،که در آن بر بی عملی آمریکا در رویارویی با انقلاب اسلامی ایران تاکید می گردد،با استفاده از منابع معتبر به روشنی رد و ابطال می گردد.