نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران دارای چه تاثیر و بازتابی در نظریه های انقلاب بوده است؟این سوالی است که مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن است.پس از سیری گذارا به نظریات انقلاب در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران که با استناد به دو اثر مهم جک  گلدستون (1980) و ستان تیلور(1984) صورت می گیرد،نویسنده یازتاب این انقلاب را در دو حوزه پی می گیرد : بازتاب انقلاب اسلامی ایران  در نسل سوم تئوری های انقلاب و مهم تر از همه تولد و شکل گیر ینسل چهارم نظریات انقلاب، نظریاتی که نقطه عزیمت آنها و منشا شکل گیریشان انقلاب اسلامی ایران است.این رهیافتهای چهارگانه نوین برخاسته از انقلاب اسلامی ایران عبارتند از:رهیافتهای فرهنگی(که قائلان فراوانی دارد)،رهیافتهای انقلاب های اجتماعی جهان سومی جان فوران،رهیافت معنویت گرایانه میشل فوگو و بالاخره رهیافت ماورا طبیعت گرایانه یا عرفانی لیلی عشقی.در متن پیش رو این چهار رهیافت به طور نسبتا مفصل و گویا توضیح داده می شود.به این ترتیب این مقاله علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری دارای دو بخش اصلی با عناوین نظریه های انقلاب  قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران،که شامل آثار کلاسیک و آثار و نظریات مدرن می گردد، و نظریه های انقلاب بعد از انقلاب اسلامی ایران می باشد که خود دارای دو زیر مجموعه تجدید نظر تعدادی از نظریه پزدازان نسل سوم در تئوریهای خویش و تولد نسل چهارم تئوری های مدرن انقلاب می بالشد.در این قسمت آخر است که رهیافتهای چهارگانه فرهنگی،جهان سومی،معنویت گرایانه و عرفانی به تفصیل مورد شرح و تفسیر قرار میگیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها