نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و دانشجوی دکترای رشته علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

انقلاب اسلامی در حالی ربع قرن از عمر خویش را پشت سر می گذارد که پس ار مواجهه با چال شهای گوناگون هم اکنون با موج بلند و فرایند پیچیده  و پویایی به نام جهانی شدن رو به رو شده است.اهمیت فرایند مذکور به گونه ای است که به نظر می رسد سرنوشت بسیاری از نظامهای سیاسی،مکاتب فکری و جنبش های اجتماعی به چگونگی تعامل  و مواجهه آنها با این فرایند بستگی خواهد داشت.مقاله حاضر در پی تببین آرمان های انقلاب اسلامی و تحلیل جنبه های احتمالی جهانی شدن و ارائه راه کارهای پیشنهادی بر ای گذار موفقیت امیز انقلاب اسلامی از این مقطع تاریخی می باشد.ماهیت و آرمان های انقلاب اسلامی عمدتا با تاکید بر دیدگاه ها و اندیشه های امام خمینی(ره) و ابعاد مختلف فرآیند جهانی شدن با تکیه بر دیدگاه های  صاحب نظران مطرح در این عرصه استخراج شده است.مقاله حاضر ضمن احصا و تحلیل چالش های احتمالی بین جهانی شدن و انقلاب اسلامی راه کارهایی را پیشنهاد می دهد تا در عصری که اصلی ترین و با ثبات ترین ویژگی آن تحول و دگرگونی است،حاملان انقلاب اسلامی موفق شوند تا به تحکیم و ترویج آرمانها و ارزش های انقلابشان مبادرت ورزند.