نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

میزان مشروعیت نظامهای سیاسی را بر اساس همگونی بین باورها و ارزشهای اکثریت مردم جامعه با مبانی نظری که بر اساس آنها حاکمان سیاسی سلطه خود را توجیه می کنند مورد ارزیابی قرار می دهند و هر عاملی که بتواند ارزشها و باورهای اجتماعی  را دگرگون سازد می تواند مشروعیت نظامهای سیاسی را نیز به چالش کشد.بر این اساس در این مقاله ضمن بررسی تغییرات کمی و کیفی جمعیتی در سالهای بعد از انقلاب همچون رشد جمعیت باسواد،رشد جمعیت با تحصیلات  عالی، رشد جمعیت شهذ نشین و .... تلاش گردیده تا تاثیر این تغییرات بر باورهای دینی جامعه به عنوان مهم ترین مبنای مشروعیت بخش نظام سیاسی جمهوری اسلامی در ایران مورد مطالعه قرار گیردو به این سوال پاسخ دهد که این تغییرات جمعیتی چه تاثیری بر جایگاه دین در جامعه ایران داشته است  و این موضوع چه پیامدهایی بر ای مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی در ایران می تواند داشته باشد.