نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مسئله مورد تبیین در این مقاله تفاوت پذیری میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران است.بر اساس این مسئله،سوال تحقیق تحت عنوان"میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران چگونه قابل تبیین است؟" بیان شده است.در پاسخ به این سوال و در مقام حل مسئله،چارچوب نظری تحقیق با ساختار مفهومی زسر بیان گردیده است:اگر مدرنیزاسیون رخ دهد،آن گاه با شرط وجود جامعه مدنی توسعه یافته دموکراتیزاسیون رخ میدهد.در گام بعدی راه حل تئوریک مسئله از این چارچوب نظری استنتاج گردیده،در ادامه فرضیات از طریق تجربه مورد داوری قرار گرفته اند.روش گردآوری داده های تجربی بیانگر این واقعیت است که ضریب همبستگی دموکراتیزاسیون باربر با 0.72 و با توسعه جامعه مدنی 0.52 است.از سوی دیگر همبستگی دموکراتیزاسیون با ترکیب خطی متغیرهای مدرنیزاسیون و توسعه جامعه مدنی به اندازه 0.71 می باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها