علمی
تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران

محمد عبداللهی؛ علی ساعی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، صفحه 3-27

چکیده
  مسئله مورد تبیین در این مقاله تفاوت پذیری میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران است.بر اساس این مسئله،سوال تحقیق تحت عنوان"میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران چگونه قابل تبیین است؟" بیان شده است.در پاسخ به این سوال و در مقام حل مسئله،چارچوب نظری تحقیق با ساختار مفهومی زسر بیان گردیده است:اگر مدرنیزاسیون رخ دهد،آن گاه با شرط وجود ...  بیشتر

علمی
توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی مطالعه تطبیقی-طولی(1970-2000)

مسعود چلبی؛ حسین اکبری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، صفحه 28-46

چکیده
  این مطالعه درصدد بررسی اثرات سطوح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بر نابرابریهای اجتماعی است.نابرابری هایی که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته اند عبارتند از نابرابری در توزیع درآمد،نابرابری جنسیتی و نابرابری بخشی.این تحقیق بر اساس روش تطبیقی-طولی انجام یافته است که در آن از داده های ثانویه برای 208 کشور جهان از سال 1970 تا 2000 استفاده شده است.تحلیل ...  بیشتر

علمی
میزان،نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی

محمد رضایی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، صفحه 47-69

چکیده
    این مقاله با نقد رویکردهای موجود در تحلیل نحوه رعایت قانون در ایران به بررسی میزان،نوع و عوامل قانون گریزی می پردازد.اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به شدت با استبداد سیاسی،از یک طرف،یا عوامل اکولوژیکی،از طرف دیگر، ربط داده و نسبت به عنصر نظارت و رشد نهادهای ...  بیشتر

علمی
پسرهای جوان و ارزش های مردانگی(پژوهشی در بین دانش آموزان متوسطه شهر تهران)

محمد سعید ذکایی؛ سید ایت اله میرزایی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، صفحه 70-96

چکیده
  از دیدگاه سازه گرایان،مردانگی سازه ای اجتماعی-فرهنگی است که در فرایند اجتماعی شدن به صورت فعالانه کسب می شود.بنابراین،مردانگی از ویژگیهای ذاتی بیولوژیکی،فیزیولوژیکی و یا روان شناختی فراتر می رود.در این مقاله پاسخ پسرها (مردان جوان) را به ارزش های مردانگی با مطالعه نگرشهای آنها نسبت به ارزش های یاد شده مورد بررسی قرار می دهیم.بیدن ...  بیشتر

علمی
ارزش ها،شبکه روابط و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی(مطالعه تجربی در بین جوانان تهران)

محمد امین قانعی راد؛ فریده حسینی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، صفحه 97-123

چکیده
  سازمانهای غیر دولتی پدیده ای جدید در حیات اجتماعی جوامع محسوب می شوند که رشد شتابان آنها از نیمه دوم قرن بیستم و در پی مسائل ناشی از جهانی شدن و بحران دولت رفاه آغاز شده است.این سازمانها به دنبال بسیج نیروهای مردمی و داوطلب برای بهبود وضعیت جامعه،رفع کاستی ها،بروز و ظهور دیدگاه ها و دست یابی به توسعه پایدار هستند.این مطالعه به دنبال ...  بیشتر

علمی
بررسی مشارکت اقتصادی زنان روستایی(مطالعه موردی استان فارس)

عبدالعلی لهسایی زاده؛ جهانگیر جهانگیری؛ بیژن خواجه نوری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، صفحه 124-145

چکیده
  مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی یکی از مسائل مهم در دهه های اخیر بوده است.یکی از ابعاد مشارکت زنان در حوزه اقتصاد می باشد.مطالعه حاضر با استفاده از نظریه کالینز که خود مبتنی بر نظریه تضاد در سطح خرد می باشد به بررسی نقش زنان در فعالیتهای اقتصاد روستایی و سهم آنان در این حوزه پرداخته است.در این راستا موانع عملی مشارکت زنان در عرصه های ...  بیشتر

علمی
فرایند متمدن شدن

محمد حسین هاشمی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، صفحه 146-179

چکیده
  مقاله حاضر با عنوان فرایند متمدن شدن نوشته هلموت کوزمیکس در کتاب جامعه مدنی و دولت به ویراستاری جان کیت آمده است.کتاب مزبور مجموعه مقالاتی است از انتشارات دانشگاه وستمینستر سال 1988،که به انتشار دو مقاله در باب الیاس می پردازد:مقاله حاضر و اثر دیگر الیاس خشونت و تمدن ،که آن را جان کین از آلمانی برگردانده است.اصل این مقاله نیز ظاهرا به ...  بیشتر