دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1384 
7. بررسی مشارکت اقتصادی زنان روستایی(مطالعه موردی استان فارس)

صفحه 124-145

عبدالعلی لهسایی زاده؛ جهانگیر جهانگیری؛ بیژن خواجه نوری