نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مطالعه درصدد بررسی اثرات سطوح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بر نابرابریهای اجتماعی است.نابرابری هایی که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته اند عبارتند از نابرابری در توزیع درآمد،نابرابری جنسیتی و نابرابری بخشی.این تحقیق بر اساس روش تطبیقی-طولی انجام یافته است که در آن از داده های ثانویه برای 208 کشور جهان از سال 1970 تا 2000 استفاده شده است.تحلیل داده ها با استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری انجام شد.نتایج نشان می دهند که توسعه سیاسی از دو مسیر عمده اثر کاهنده بر نابرابری های اجتماعی دارد:یکی اینکه،توسعه سیاسی،(عمدتا مردم سالاری) فرایند تحقق توسعه اقتصادی را در خلال زمان هموار می سازد.دیگر اینکه:توسعه سیاسی باعث کاهش فساد اداری خواهد شد،که این نیز سهمی در تقلیل نابرابری های اجتماعی دارد.یافته ها همچنین نشان میدهد که موقعیت کشورها در نظام جهانی اثر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی آنها دارد.به علاوه، توسعه اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم موجبات کاهش در نابرابری های اجتماعی را در بلند مدت فراهم می نماید.