نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

مقاله حاضر با عنوان فرایند متمدن شدن نوشته هلموت کوزمیکس در کتاب جامعه مدنی و دولت به ویراستاری جان کیت آمده است.کتاب مزبور مجموعه مقالاتی است از انتشارات دانشگاه وستمینستر سال 1988،که به انتشار دو مقاله در باب الیاس می پردازد:مقاله حاضر و اثر دیگر الیاس خشونت و تمدن ،که آن را جان کین از آلمانی برگردانده است.اصل این مقاله نیز ظاهرا به زبان آلمانی نوشته شده است و هنس زیلیان آن را به انگلیسی برگردانده است.جان کین در کنار کسانی،مانند شانتال موفه و ارنستو لاکلائو،از اندیشمندان مرکز مطالعات دموکراسی وابسته به دانشگاه یاد شده است ،و حوزه تخصص او "تاریخ دموکراسی"است،و از صرف غربی پنداشتن ریشه های دموکراسی ،هم مانند الیاس،انتقاد میکند.وی در بهار سال 1382 به منظور ایراد چند رشته سخنرانی به ایران آمد.برخی از آثار او به زبان فارسی منتشر شده است.