نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی انقلاب ،پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران(پاییز 1384) مقاله ای پژوهشی و روشمند با عنوان"تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران" از محمد عبداللهی و علی ساعی به چاب رسیده که شایسته توجه و تامل اندیشمندان ایرانی است.با قدر دانی از همت و مساعی این محققان محترم که یک چنین مسئله مهم و خطیری را به روش کمی-تاریخی مورد پژوهش علمی قرار داده اند ،لازم دیده شد به منظور توجه به ملاحظاتی خاص در پژوهش های آتی و اعتلای کار،برخی از نکات این مقاله مورد وارسی نقادانه قرار گیرد.امید است که رویه نقد مقالات پژوهشی نیز مانند نقد کتاب به سنتی جاری در مجلات آکادمیک تبدیل گردد تا از این طریق،کیفیت و عمق تحقیقات اجتماعی کشور ارتقا یابد.