نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی انقلاب ،پژوهشکده اما خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

اندیشه تحقیقات گسترده و پهنانگر که تمام کشورهای جهان را زیر پوشش خود قرار دهد،همواره برای تحلیل گران و پژوهشگران علوم اجتماعی هدفی جالب توجه و گیرا بوده است.دلیل اصلی آن این است که چون دانشمندان و نظریه پردازان در جامعه شناسی کلان،گزاره های تئوریکی شان را در سطح کل جوامع مطرح نموده اند ،بررسی آزمون اعتبار این نوع گزاره ها نیز در همین سطح ممکن و انجام پذیر خواهد بود و الزام روشی ایجاب میکند که پژوهشگر، خود را تنها محدود به بررسی چند جامعه خاص نکند که برای مدعای نظری اش حمایت تجربی فراهم می نماید.وارسی و آزمون مناسب این نوع قضایای عام تئوریک اقتضا دارد که وی کلیه جوامعی(یا حداقل نمونه ای معرف یا کافی از آنها) را که مشمول این گزاره تئوریکی می شوندمورد بررسی قرار دهد.