نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 پژوهشگر مسائل توسعه

چکیده

در این مقاله پس از بیان موضوع و مباحث نظری مربوط به سرمایه اجتماعی،در بحث روش شناسی به روش تحقیق و تکنیک و ابزار تحقیق،دو نوع جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه اشاره شده،و سپس به بررسی ویژگیهای منطقه تحقیق از بعد جمعیت شناختی،توسعه یافتگی،وضعیت فرهنگی و قومیتی و تاثیر آن در سطح بیت و بین بیوتات مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داده که حسن اعتماد در میان اعضای بیت،هنجارهای معامله متقابل در بین اعضا و اعتماد،اطاعت و احترام رهبران محلی نقش مثبت و تاثیر گذاری بر واحد تولیدی بیت در ابعاد تنصمیم گیری بهتر،اعمال مدیریت تولید به نحو مطلوب و افزایش میزان مشارکتهای تولیدی داشته است.این شعاع اعتماد و سرمایه اجتماعی درون گروهی در سطح بیت همراه با نوع دیگری از روابط و شبکه های بین بیت ها در سطح طایفه باعث شده که سرمایه اجتماعی بین گروهی بستر مناسبی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه ای تشکل های تولیدی در بعد ارشادی،ترویجی ،خدماتی از طریق سرمایه اجتماعی بین بیتی در سطح طایفه و بعد مشارکتی و تولیدی از طریق سرمایه اجتماعی درون بیتی فراهم نماید.
 
 

کلیدواژه‌ها