نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه شیراز و عضو هئیت علمی

چکیده

این مقاله تحقیقی  در پی بررسی اثر پروژه های عمرانی بر رفاه در مناطق روستایی استان فارس است.کانون توجه در این تحقیق خانوارهای روستایی و روستاها بوده است.بنا بر ماهیت تحقیق از دو روش پیمایشی و شبه تجربی سود برده شده.بدین صورت که تعدادی روستا به عنوان روستاهای تجربی انتخاب شدند،داده های تحقیق از دو طریق دو دسته پرسشنامه خانوار(300 پرسشنامه خانوار) و روستا(40 روستای نمونه که 20 روستای آن تجربی و 20 روستا کنترل بوده است) تکمیل گردید.در این تحقیق شش فرضیه مطرح شد.تحلیل این فرضیات تفاوت معناداری بین روستاهای تجربی و کنترل به لحاظ شاخص های متفاوت رفاهی را نشان داده است.پنج فرضیه از شش فرضیه مطرح شده در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفتند و یک فرضیه هم معنادار نشد.