نوع مقاله : علمی

نویسنده

چکیده

آن چه جامعه شناسی روستایی رارشته ای است که به عنوان به گمان عده ای نامناسبی داردتکان داده و هنوز هم می لرزاند،مباحثات برآمده از توجهات گوناگونی است که هر یک از آن ها موضع گیری نظری ویژه ای دارد و البته هیچ یک از آن موضع گیری ها بی طرفانه نیست. در این مباحث غالباً روستایی و شهری را همچون دو پدیدۀ جداگانه در مقابل هم قرار می دهند. این تقابل که جنبۀ بیانی و آکادمیک آن مهم تر از جنبۀ واقعی آن است،یک موضوع تاریخی به شمار می رود و با واقعیت کنونی،که شهری و روستایی در حیطۀ نفوذ یکدیگر قرار گرفته اند،همخوانی ندارد،زیرا این معنی بیشتر از آن که حاصل یک بینش تحلیلی همه جانبه باشد،از یک مفهوم فضایی و یک برش جغرافیایی به دست آمدهاست.با این همه آیا باز هم سزاوار است که از جامعه شناسی روستایی صحبت شود؟