نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله ضمن بررسی اسناد داوری وقالات رسیده به مجله جامعه شناسی ایران کوشیده است عمده ترین اشکالات وارده بر مقالات را از دیدگاه داوران مجله شناسایی و دسته بندی نموده و در تحلیل نهایی ارائه کند.در این پژوهش با بهره گیری از تکنیک های تحلیل عاملی و تحلیل محتوا،اطلاعات(کمی و کیفی) مندرج در برگه های داوری استخراج شده است.اسناد گردآوری شده شامل 506 سند داوری در مورد 178 مقاله و حاصل همکاری یک صد داور جامعه شناس در سال 1382 و1383 می باشد.یافته های این پژوهش پس از کاربرد تکنیک تحلیل عاملی نشان میدهد که عمده ترین اشکالات وارد شده از سوی داوران در سالهای مذکور به طور کلی و به ترتیب اهمیت ،ابعاد محتوایی و ساختاری(صوری) مقالات را در بر میگیرد.ابعاد دو گانه یاد شده هر کدام در ذیل خود متغیرهای موثری را به ترتیب اولویت و اهمیت شامل می شوند.همچنین یافته های این پژوهش پس از کاربرد تکنیک تحلیل محتوا حاکی از آن است که عمده ترین اشکالات و اصلاحات پیشنهادی داوران بیشتر ناظر بر روش تحقیق مقالات و مباحث نظری آنهاست،که مجموعا 58 درصد از سهم کل اشکالات وارد شده بر مقالات را به خود اختصاص داده است.
 
 

کلیدواژه‌ها