نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق پس از مقایسه دیدگاه ها و تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی،تعریف نهایی از این مفهوم آمده است.سپس نظریه های عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی از نظام پاتنام،برم وران،افه و فوش،کریشنا و افف،گلیزر،لایبسون و ساکردوت،پاراگال،گلیکان و هوک و مرنیسی نیز به صورت مقایسه ای آمده،و با روش پیمایش سرمایه اجتماعی در تهران بررسی شده و با تحلیل عاملی مولفه های آن به چهار عامل اصلی اعتماد عمومی،اعتماد نهادی،آگاهی و مشارکت های رسمی و مشارکت های غیر رسمی(خیریه ای -مذهبی و همیارانه) تقلیل یافته اند و مدل نظری عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی و چهار عامل آن نیز ارائه شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها