نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان می پردازد.اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مولفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیتهاست.ویژگیهای تاریخی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و نیز وجود خورده فرهنگهای قبیله ای و طایفه ای که از جمله نتایج آن خاص گرایی و کاهش اعتماد اجتماعی به غریبه هاست،مطالعه اعتماد اجتماعی در این جامعه را به یکی از مهم ترین پیش شرطهای شناخت در این جامعه به منظور فراهم سازی شرایط توسعه اجتماعی آن بدل ساخته است،متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد تعمیم یافته است که با شش بعد صراحت،صداقت،سهیم کردن،تمایلات همکاری جویانه،اطمینان و رفتار مبتنی بر اعتماد مورد سنجش قرار گرفته است.متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از سنت گرایی،پایگاه اجتماعی و تحصیلات.به منظور بررسی جامع اعتماد اجتماعی علاوه بر سنجش متغیرهای اصلی تحقیق،یک رشته از متغیرها هم تحت عنوان متغیرهای پیشینه ای در این تحقیق دخالت داده شدند.یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیر سنت گرایی و اعتماد تعمیم یافته رابطه معنا داری وجود ندارد. اما بین سنت گرایی و دو بعد اعتماد یعنی صراحت و صداقت رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد.بین متغیر پایگاه اجتماعی و اعتماد تعمیم یافته هم رابطه معناداری مشاهده نشد فقط یک بعد از پایگاه اجتماعی یعنی منطقه سکونت رابطه معنادار مستقیمی را با اعتماد اجتماعی نشان داد.اما بین تحصیلات پاسخگویان و اعتماد اجتماعی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.به طوری که هر چه سطح تحصیلات افراد بالا می رفت اعتماد انها هم سیر صعودی پیدا می کرد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مربوط به متغیرهای فردی هم نشان داد که بین میزان مطالعه و اعتماد اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد به طوری که افرادی که در شبانه روز مطالعه بیشتری داشتند اعتماد اجتماعی آنها هم در سطح بالایی قرار داشت.بین محل تولد افارد و اعتماد اجتماعی رابطه معناداری دیده شد.بین متغیرهای سن،جنسیت،وضعیت تاهل،مدت اقامت در شهر،نوع زبان،میزان تماشای تلویزیون،رفتن به سینما با اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت.
 
 

کلیدواژه‌ها