نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله تاثیر تلویزیون بر نوگرایی با توجه به نقش مخاطبان آن مورد بررسی قرار گرفته است.در مطالعه مخاطب عواملی مانند میزان در معرض رسانه قرار گرفتن ،محتوای در معرض قرار گرفتن و زمینه های گوناگون اجتماعی-فرهنگی،نقش اساسی را در اثر بخشی پیامهای تلویزیونی به عهده دارند که کمتر در تحقیقات داخل کشور مورد توجه واقع شده است.مسئله اصلی در این تحقیق شناخت ابعاد فعالیت مخاطب در تاثیر تلئیزیئن بر نگرش نو می باشد.بیدن منظور لازم است رابطه بین تلویزیون با نگرش نو در جمعیت نمونه مشخص گردد و سپس به نقش و جایگاه مخاطب در این فرایند پرداخته شود.این تحقیق،به شیوه پیمایش،با حجمی برابر 1047 نمونه از خانوارهای ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شده است.نتایج تحقیق نشان میدهد که تاثیر تلویزیون با توجه به تفاوتهای اجتماعی -فرهنگی در گروههای مخاطب متفاوت است.
 
 

کلیدواژه‌ها