نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 هیآت علمی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

امروزه وابستگی و یا اعتیاد به تکنولوژی ‌ای جدید می‌رود تا به صورت یکی از اعتیادهای مدرن در بین جوانان درآید و از این رو طی سال‌های اخیر توجه جامعه شناسان و روان‌شناسان به‌این مساله معطوف شده است. دراین راستا، مقاله حاضر که حاصل یک مطالعه می‌دانی درسال 1393 د رتهران می‌‌باشد به موضوع اعتیاد جوانان به موبایل وشناسایی برخی عوامل اجتماعی موثر برآن پرداخته است. آنچه در این پژوهش به‌دنبال آن هستیم نخست، سنجش میزان اعتیاد به موبایل در می‌ان جوانان تهرانی، وسپس شناسایی برخی عوامل موثر بر آن است. دراین مسیر،از نظریه "وابستگی به رسانه" راکیچ و دفلور، نظریه "انگیزه ورفتار" هوپر و ژو، ونظرات برخی دیگر چون جان گروهول استفاده کرده‌ایم. همچنین، روش پیمایش اجتماعی وبا گزینش یک جمعیت نمونه 400 نفری از می‌ان جوانان شهر تهران آن هم به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به کار گرفته شد. جامعه مورد مطالعه از می‌ان جوانان 15-30 ساله منطقه 3 شهرداری تهران انتخاب و درآبان ماه سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج پژوهش نشان داد میزان اعتیاد به موبایل درجوانان تهرانی تقریبا درسطح متوسط (درحد می‌انگین نظری) قراردارد یعنی به نظر می‌رسد که نه چندان پایین از وخامت مساله باشد. می‌ان سن ووضع تاهل از متغیرهای زمینه‌ای، وهمچنین بین سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و میزان اعتیاد به موبایل رابطه معنادار وجود دارد. هرچندکه بین میزان تاثیر همسالان و جذابیتهای موبایل با میزان اعتیاد به مویایل نیز رابطه مستقیم و نسبتا قوی مشاهده شد. درمجموع، متغیرهای پیش بین و مستقل در این تحقیق توانسته‌اند 49% از تغییرات متغیر وابسته یا میزان اعتیاد به موبایل را در جوانان تهرانی تبیین نمایند. 
 
است که بتوان نسبت به وضع موجود آسوده خاطربود ونه چندان بالاست که حاکی 

کلیدواژه‌ها