علمی
تأملی نظری در باب موانع توسعۀ فمینیسم اسلامی

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری

دوره 17، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 3-24

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعۀ عوامل تحریف کنندۀ فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان واقع در قارۀ آسیا انجام شده و به منظور وارسی فرضیات تحقیق از روشِ تحلیل ثانویۀ داده­های مراکز اطلاعات جهانی و گزارش سازمان ملل (2015) استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان دادند دو مانع مهم و تبیین­کننده در عینیت بخشیدن به اصول فمینیسم اسلامی عبارت است ...  بیشتر

علمی
دور هم_ بودگی و با هم_ بودگی: بررسی رابطه تشکل‌های سیاسی دانشجویی با امر سیاست

محمد رضایی؛ حامد کیا

دوره 17، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 25-50

چکیده
  هدف این مقاله به دست آوردن تصویری از تشکل‌های دانشجویی است که آن‌ها را در رابطه با سیاست تعریف می‌کند. تشکل‌های سیاسی دانشجویی قبل از هر چیز شبکه‌ای از روابط دوستی هستند که بر اساس اهداف مشترک شکل گرفته‌اند. اما، این روابط دوستی در دو سطح مورد ارزیابی قرار می‌گیرند: اول، در سطح دور هم بودن و بدون دغدغه و هدف مشخصی ادامه دادن؛ دوم، ...  بیشتر

علمی
بررسی مقایسه‌ای فعالیت‌های اشتراکی با همسر در خانواده‌های تک‌شاغل و خانواده‌های هردو شاغل (مورد مطالعه: متاهلین شهر تهران)

فاطمه مدیری

دوره 17، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 51-73

چکیده
  برخی پژوهشگران معتقدند اشتغال زنان، فعالیت‌های اشتراکی با همسر را کاهش داده و موجبات ناپایداری زندگی زناشویی را فراهم می‌کند. بر این اساس این مقاله با هدف بررسی تاثیر اشتغال زنان بر فعالیت‌های اشتراکی با همسر به مقایسه خانواده‌های تک‌شاغل و خانواده‌های هردو شاغل پرداخته ‌است. جمعیت آماری پیمایش، مردان و زنان متأهل شهر تهران ...  بیشتر

علمی
قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش رو (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز)

عبدالرضا نواح؛ سید عبدالحسین نبوی؛ خیری حیدری

دوره 17، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 74-104

چکیده
  هویت قومی،  یکی از مسائل اساسی در جامعه امروزی است که تحت الشعاع ارزش‌های گوناگون می‌باشد.  مفهوم طرد اجتماعی نیز خلاف تصور رایج فقط در معنای رانده شدن توسط دیگران و جامعه نیست؛طرد اشکال گوناگونی دارد: بعضی دیده نمی‌شوند لیکن احساس می‌گردند، برخی دیگر رؤیت می‌شوند،  اما کسی درمورد آن صحبت نمی‌کند و بالاخره بعضی شکل‌های ...  بیشتر

علمی
بررسی جامعه شناختی پتانسیل خیانت در روابط زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در بین کارمندان ادارات دولتی و خصوصی

مصطفی اجتهادی؛ گلناز واحدی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 105-138

چکیده
  پژوهش حاضر کوشیده است تا با در نظر گرفتن تاثیر عوامل جامعه شناحتی و نیز تاثیر عوامل روان شناختی – به ویژه تاثیر عوامل روان شناسی اجتماعی، به بررسی پتانسیل "خیانت" در روابط زناشویی در میان کارمندان متأهل سازمان‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی بپردازد (حجم نمونه: 252). بررسی پتانسیل خیانت، بررسی احتمال خیانت، بررسی گرایش و توانایی نهفته ...  بیشتر

علمی
اعتیاد به موبایل درجوانان تهرانی: یک بررسی جامعه شناختی

سید کمال الدین موسوی؛ یاسمن شفیق

دوره 17، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 139-164

چکیده
  امروزه وابستگی و یا اعتیاد به تکنولوژی ‌ای جدید می‌رود تا به صورت یکی از اعتیادهای مدرن در بین جوانان درآید و از این رو طی سال‌های اخیر توجه جامعه شناسان و روان‌شناسان به‌این مساله معطوف شده است. دراین راستا، مقاله حاضر که حاصل یک مطالعه می‌دانی درسال 1393 د رتهران می‌‌باشد به موضوع اعتیاد جوانان به موبایل وشناسایی برخی عوامل اجتماعی ...  بیشتر