نوع مقاله : علمی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی از دانشگاه اسکس انگلستان،استاد یار جامعه شناسی

چکیده

مسئله ی مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یک مسئله اجتماعی عمده تبدیل شده و برنامه ی مبارزه با آن در دستور کار دولتها و مجامع بین المللی قرار گرفته است.مواجهه با این مسئله مزمن و پیچیده مستلزم شناخت دقیق ابعاد مسئله است.در عرصه ی خطیر مبارزه با مصرف مواد مخدر و اعتیاد،برنامه هایی موفق خواهند بود که بر اساس ارزیابی واقعگرایانه از گستردگی و کیفیت مسئله طراحی و اجرا شوند.تحقق شرایط فوق به معنای آن است که پژوهش درباره مسئله مواد مخدر بخش غیر قابل تفکیک یک راهبرد کارآمد مبارزه با ان است.چنانچه طرحها و برنامه های مواد مخدر بر اساس یافته های  پژوهشی طراحی نوشند و با پژوهشهای روشمند ارزیابی و جرح و تعدیل نگردند،نمی توان به کارامدی آنان امیدوار بود.با انکه ایران یکی از کشورهایی است که در آن مسئله سومصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از مسئله حاد اجتماعی تبدیل شده است پژوهشهای روش مند و مستمر برای شناخت دقیق تر موضوع هنوز در جایگاه شایسته ای قرار نگرفته است.با توجه به ضرورت پژوهش درباره ی مسئله مواد مخدر در این مقاله تلاش می شود تا منابع اطلاعاتی و روش های پژوهش در ان حوزه مورد بررسی انتقادی قرار گیرند،و در پایان هدفها و محورهای اصلی یک راهبرد بلند مدت مبارزه با مواد مخدر مطرح شوند.