نوع مقاله : علمی

نویسنده

چکیده

 
این کتاب آغازگر چیزی است که میوانم سومین مرحله از کارم بنامم.این کتاب که بین سالهای 1988 تا 1991 نوشته شد و در سال 1992 به چاپ رسید،نخستین کتاب از مجموعه ای است که امیدوارم ادامه یابد و حول درون مایه ی کلی سوژه دور می زند.پیش از این مرحله،مرحله ی دوم قرار دارد که محور آن در واقع درون مایه ی کنش گر اجتماعی یا به عبارت دقیقتر جنبش های اجتماعی است که با جنبش(ماه مه) 68 آغاز شد.به علاوه کتابی هم در مورد مه 68 دارم.سپس کارهای کوچک متفاوتی به چاپ رساندم و نیز مجموعه ای از کتابهای پژوهشی که با همکاری دوستانم ،دویه و ویورکا، در مورد لهستان و غیره انجام دادیم.