نوع مقاله : علمی

چکیده

حافظه ی تاریخی جامعه ما همواره سرشار از عشق و ارادت و تکریم نسبت به بزرگانی است که با قلم و قدم و سخن و رفتار خود پوینده ی راه بهروزی و تحول خردورزی و تعالی جامعه بوده اند.در میان چنین فرهیختگانی که همواره مورد تایید و تکریم جامعه ی فرهنگی کشور بوده و هستند،نام دکتر غلامحسین صدیقی بنیانگذار جامعه شناسی ایران به لحاظ خدمات برجسته ی فرهنگی و تلاش مستمر و پیوسته در مسیر عدالتخواهی و آزادی از درخشش خاصی برخوردار است.