نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد امار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم پزشکی

چکیده

در این مقاله به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم.چارچوب نظریه این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علتها هم عوامل دورنی و هم بیرونی در بزهکاری را به حساب اوریم.از بین 140 پسر و 15 دختر زیر 18 سال که در آن سال دستگیر شده بودند با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل اورده ایم.چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و 81 متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی ،وضع زندگی و مهاجرت،نظام حمایتی خانواده ،باورها و عملکردها،ارتباط با بزهکاران و سرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغت بودند اندازه گیری کرده ایم.اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت یزهکاری اثر دارند و میتوانند ان را تبیین کنند.این سه عامل عبارت بودند از:عامل وابستگی نوجوان به خانواده،باورها و نگرشها و ارتباط با بزهکاران. یافته هاغ نشان می دهند که هر قدر وابستگی نوجوان به خانواده قوی تر باشد از شدت اعمال بزهکارانه کاسته میشود.باورهای مذهبی عامل بازدارنده بزهکاری اند و نگرشهای منفی نسبت به قانون،مجریان قانون،و هنجارهای اجتماعی باعث تقویت بزهکاری میشوند.سراجام ارتباط با بزهکاران به صورت صمیمی و مستمر قویا نوجوان را به سوی بزهکاری سوق می دهد.