نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

چکیده

به نظر میرسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفته،به خصوص در ایران،به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل تاکید اصلی خود را بر عوامل رابطه ای درون خانواده ای (نظم و تضاد )معطوف کند.این مقاله تحقیقی پیمایشی است که روی 300 خانواده تهرانی انجام گرفته است.ربای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.یافته ها نشان میدهند که متغیر نظم و تضاد در خانواده به ترتیب اهمیت،تاثیرات موثر و معنی داری بر خشونت علیه کودکان در خانواده ها دارند.