نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان در سال 1380 در سه شهر خرم آباد،بروجرد و نورآباد آغاز شد.به این منظور از بین دانش آموزان دختر و پسر رشته های مختلف تحصیلی 975 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.در این مطالعه رابطه ناهنجاریهای رفتاری دانش آموزان با برخی ویژگیهای فردی آنان نظیر وضعیت تحصیلی،جنسیت و برخی ویژگیهای خانواده دانش آموزان و خود پنداره دانش اموز ،میزان پیوستگی با والدین،تصویر از خود،آرمان شغلی،پنداشت از کفایت درامد خانواده،پنداشت از نظم مدرسه بررسی شده است.برای انتخاب متغیرها بیشتر از نظریه های صاحب نظران نظارت اجتماعی،مانند گات فردسون و تراویس هیرشی،استفاده شده است.یافته ها حاکی از ان است که نابهنجاریهای دانش آموزان در مدرسه و بیرون از مدرسه ریشه های مشترکی دارند و نباید انها را دو پدیده جدا از هم دانست.با توجه به معنی دار بودن رابطه نابهنجاریهای رفتاری با متغرهای مذکور یافته ها حاکی از ان است که داشتن روابط مطلوب در محیط خانواده و مدرسه ،پنداشت از خود دانش آموز،پنداشت از درآمد خانواده-شغل پدر-پنداشت از نظم مدرسه-توفیق در کار مدرسه و جنسیت به عنوان عوامل تاثیر گذار در نابهنجاریهای رفتاری دانش آموزان در مدرسه و برخی متغیرها مانند توفیق تحصیلی-جنسیت و پیوند با مادر در نابهنجاریهای رفتاری در بیرون مدرسه اهمیت بیشتری دارند.