نوع مقاله : علمی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی

چکیده

در این مقاله مولف ابتدا تعریفی از جرم و امار جرم ارائه میدهد.سپس انواع امار جرم را معرفی کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت انها می پردازد.بقیه مقاله به بررسی وضعیت آمار جرم در ایران اختصاص یافته است.نتیجه این بررسی نشان میدهد که در کشور ما سه منبع رسمی تولید امار جرم وجود دارد:دفتر آمار و پردازش داده های وزارت دادگستری ،اداره امار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.بنابر بر دلایل عدیده ای از جمله نقض و تداخل طبقه بندی جرایم با تداخل بین امار جرم و امار پرونده هافآمار متهمان و محکومان و محدود بودن امار جرایم به سطح ملی و استانی و عدم تمایز بین امار جرایم شهری و روستایی نمی توان به تهیی گزارشهایی واقع بینانه از وضعیت،محاسبه میزانهای بزهکاری و پیش بینی احتمال وقوع جرایم پرداخت.در این مقاله نقاط ضعف امارهای جرم در ایران از لحاظ فنی به تفضیل مورد بحث قرار گرفته و راه حلهایی برای اصلاح انها ارائه شده است.