نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی

چکیده

مرتن در سال 1910 در امریکا متولد شد.پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت.او در زمینه بینش ها ،روشها و حوزه های جامعه شناسیفبه ویژه جامعه شناسی علم و مسائل و انحرافات اجتماعی صاحب آثار عدیده ای است.مرتن بیشتر به جامعه شناسی نظم دیدگاه کارکرد گرایی ساختاری و روش تحلیل کارکردی علاقمند بوده است.او با بازنگری اصول و قواعد فونکسیونالیسم کلاسیک سعی در تلفیق مبانی نظری و تجربی در قالب نظریه حد متوسط معرفی نمونه هایی از این نوع نظریه در نزد کسانی چون دورکیم و وبر،تلاش در ارایه نظریه های حد متوسط در حوزه جامعه شناسی علم و انحرافات اجتماعی و پیوند جامعه شناسی با مسائل روز نقش عمده ای در توسعه جامعه شناسی ایفا کرده است.مرتن پس از سالها پژوهش آموزش و مدیدریت در حوزه جامعه شناسی و دریافت دکترای افتخاری از 20 دانشگاه و مرکز علمی معتبر در جهان در سال 2003 در 93 سالگی درگذشت.