نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موضوع این مقاله بررسی سیر تحول مفهومی"گفتگو"و "گفتگوی میان تمدن ها" است.مشترکات لفظی و پیشینه تاریخی این دو مقوله مانع از آن نمی شود که الزام ها و اقتضاهایی که موجب طرح جدید آنها در سطوح مختلف علمی و اجتماعی شده است،مورد توجه قرار نگیرد.اکنون رویکردهای گفتگویی در فلسفه،زبانشناسی،جامعه شناسی،ارتباطات و علوم سیاسی جایگاه ویژه ای یافته اندو "ایده گفتگوی تمدنها"در ورای مناسبات تنش آمیز سیاسی و بین المللی با اقبال شایسته ای در حوزه فرهنگ و علم روبرو شده است.این ایده ظرفیت ان را دارد که با بهره مندی از رهیافتهای نوین گفتگویی به یک نظریه اجتماعی تبدیل شود.تلاش این مقاله توصیف مولفه ها و طبقه بندی نظریه های مهم گفتگو برای تبیین بنیانهای نظری گفتگوی میان تمدن هاست.
 
 

کلیدواژه‌ها