نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

چکیده

گفته می شود در محافل اکادمیک پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن مانند دموکراسی،را در معرض باز اندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد.ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز نظریه پرداز این جان(رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح میشود.سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفتگویی" یه تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی(از جمله ایران)اشاره می گردد.در انتها نویسنده با ذکر 5 دلیل توجه به مضمون نظریه(دموکراسی گفتگویی)را برای جامعه ایران راهگشا میداند.
 

کلیدواژه‌ها