نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی (توسعۀ اجتماعی) دانشگاه تهران

چکیده

آیا می­توان ادعا کرد که توسعۀ اجتماعی[1] در مواجهه با مسائل اجتماعی کشورهای درحال­توسعه عملکرد درخوری داشته است؟ تفاوت­های بین­المللی شگرف در زمینۀ مراقبت بهداشتی، آموزش و مسکن در کنار دسترسیِ کاملاً نابرابر به خدمات اجتماعی در داخل کشورها را چگونه می­توان توجیه کرد؟ اگرچه توسعۀ اقتصادی و بهزیستیِ اجتماعی پیوند نزدیکی با هم دارند، عقب­نشینی دولت­ها از مداخلات رفاهی، توسعه­ای ازشکل­افتاده را در بسیاری از کشورها به دنبال داشته که در آن مزایای رشد، اساساً به گروه­های خاصی از اهالی سیاست و تجارت می­رسد. این کتاب توسط دو پژوهشگر و صاحب­نظر حوزۀ توسعۀ اجتماعی در سه بخش و سیزده فصل نوشته و گردآوری شده[2] و مسائل پیش­گفته را با عطف توجه به روندها و تحولات توسعۀ اجتماعی در سال­های گذشته و خط سیر احتمالی آن در آینده به بحث گذاشته است.


 

کلیدواژه‌ها