علمی
تبارشناسی نظم تهرانِ امروز با محوریت نقش نهاد کمیسیون ماده پنج

آوا دهقانی؛ ابراهیم توفیق

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 1-27

چکیده
   تهران شهری است که به طور مستمر تولید (یا بازتولید) می­شود، در این معنا، تهرانِ معاصر از زمانی آغاز می­شود که منطق جدیدی بر این فرآیند تولید حاکم شده است. در این‌جا به مطالعه تاریخ تهران از منظری تبارشناختی پرداخته شده­است تا با درک منطق­های پیشین تولید شهر، نظم نوین تهران و چرایی و چگونگی ممکن شدن آن صورت­بندی شود. از سال ...  بیشتر

علمی
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای بهداشتی

مسعود چلبی؛ نیلوفر سقاباشی نایینی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 28-43

چکیده
  پژوهش حاضر کوشش می­نماید ضمن مرور رویکردهای مختلف، با استعانت از الگوی نظری «ابرتابع رفتار»، تأثیر آرایش منابع (فرصت­ها)ی چهارگانه جامعه (در ابعاد مادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی) را بر رفتار بهداشتی افراد مورد بررسی قرار دهد. داده­ها از افراد ساکن در محله­های مختلف شهر تهران (بر اساس سطوح توسعه) به تعداد مساوی با روش پیمایش ...  بیشتر

علمی
داغ ننگ، کیفیت روابط اعضاء خانواده و سلامت روان خانواده زندانیان

منصوره اعظم آزاده؛ مرضیه مشتاقیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 44-69

چکیده
  با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء روابط اعضاء خانواده طی دوران حبس، مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، به بررسی روابط بین داغ ننگ(متغیر مستقل)، کیفیت روابط اعضاء خانواده(متغیر واسط)، و عدم­سلامت روان اعضاء خانواده (متغیر پیامد) می‌پردازد. در این تحقیق داغ ننگ در دو بعد تعاملی و جنسیتی، کیفیت روابط اعضاء خانواده در سه بعد روابط زن- شوهر، ...  بیشتر

علمی
تحلیل جامعه‌شناختی تاریخیِ شکل‌گیری حوزه عمومی دینی در عصر صفویه

محمدتقی سبزه‌ای؛ نادر امیری؛ ارسلان کیوانی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 70-94

چکیده
  هدف اصلی این مقاله تحلیل جامعهشناختی چگونگی شکلگیری و دگرگونی حوزه عمومی دینی در عصر صفویه است. چارچوب نظری تحقیق، نظریه حوزه عمومی هابرماس است. روش این مطالعه جامعهشناختی تاریخی و شیوه جمعآوری اطلاعات مطالعه کتابخانهای است. نتایج این مطالعه نشان میدهند: حوزه عمومی دینی با بازنمایی جایگاه مرشد کامل (شاه) در میدان‌های شهرها در دوران ...  بیشتر

علمی
بررسی جامعه‌شناختی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و ظهور تحولات در روابط زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهران

عالیه شکربیگی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 95-127

چکیده
  خانواده‌ در دهه‌های اخیر با تغییر و تحولات گسترده‌ای مواجه است. این تغییرات با ورود عناصر مدرن سرعت بیشتری به خود گرفته و مسائلی را در برابر خانواده قرار داده است. این پژوهش با رویکردی جامعه‌شناختی به بررسی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و ظهور تحولات در روابط زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهرانپرداخته است. در این تحقیق از روش پیمایشی ...  بیشتر

علمی
مطالعه تاثیر کاربری در فیسبوک بر محرومیت نسبی و رضایت از زندگی

حمید عبداللهیان؛ مهین شیخ انصاری

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 128-144

چکیده
  مساله‌ای که این مقاله به آن می‌پردازد به تاثیر کاربری در فیسبوک بر "محرومیت نسبی" و "رضایت از زندگی" کاربران فعال و غیرفعال فیسبوک مربوط می‌شود.  داده‌های تحقیق در دو مرحله و با روش ترکیبی جمع آوری شده اند.  در مرحله اول با روش پیمایشی و در حجم 2437 نفر داده‌ها جمع آوری شدند و تاثیر کاربری در فیسبوک بر محرومیت نسبی کاربران فعال و ...  بیشتر

علمی
مرور کتاب: جهت گیری‌های آیندۀ توسعۀ اجتماعی (گردآوری و تدوین: جیمز میجلی و مانوهار پاوار)

مهدی ابراهیمی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 145-155

چکیده
  آیا می­توان ادعا کرد که توسعۀ اجتماعی[1] در مواجهه با مسائل اجتماعی کشورهای درحال­توسعه عملکرد درخوری داشته است؟ تفاوت­های بین­المللی شگرف در زمینۀ مراقبت بهداشتی، آموزش و مسکن در کنار دسترسیِ کاملاً نابرابر به خدمات اجتماعی در داخل کشورها را چگونه می­توان توجیه کرد؟ اگرچه توسعۀ اقتصادی و بهزیستیِ اجتماعی پیوند نزدیکی با ...  بیشتر