نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

بررسی میزان تأثیر باروری و مشارکت اقتصادی زنان بر رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله به بررسی رابطة بین باروری‌، مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی به صورت یک مطالعة تطبیقی بین ایران و کشور‌‎های گروه 7 پرداخته‎ شده است. در این راستا از داده‏های نرخ باروری کلی‌،  نرخ مشارکت نیروی‎کار زنان و  نرخ رشد اقتصادی طی دورة ۲۰۱۵-۱۹۹۰ که از بانک جهانی اخذ شده است برای تخمین مدل‎‌‎ها بهره گرفته شده است. به منظور برآورد مدل مربوط به کشور ایران از روش ARDL Bounds استفاده شده است و مدل برآورد شده برای کشور‌‎های گروه 7 را به روش اثرات ثابت پانلی برآورد شده است. نتایج نشان‎دهنده‏ی تأثیر منفی و معنادار باروری بر روی رشد اقتصادی در ایران و کشور‌‎های گروه 7 می‎باشد؛ به طوری‏که با یک درصد افزایش در باروری‌، رشد اقتصادی در ایران در کوتاه‎مدت و بلندمدت به ترتیب به میزان ۱۷۷/۰ درصد و ۱۶۶/۰ درصد کاهش می‎یابد و در کشور‌‎های گروه 7 به میزان ۰۱۲/۰ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین یافته‎‌‎ها حاکی از آن است که بین نرخ مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی در ایران و کشور‌‎های گروه 7 یک رابطة مثبت و معنادار وجود دارد؛ به نحوی که یک درصد افزایش در نرخ مشارکت نیروی‎کار زنان در ایران‌،  موجب ۰۳۶/۰ درصد افزایش در کوتاه‏مدت و ۶۳۵/۰ درصد افزایش در بلند‎مدت در رشد اقتصادی می‎شود و چنین تغییری رشد اقتصادی در کشور‌‎های گروه 7را به میزان ۰۵۹/۰ درصد در جهت مثبت تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

اسدزاده، احمد، میرانی، نینا، قاضی خانی، فروغ، اسمعیل درجانی، نجمه، هنر دوست، عطیه (1396). بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دورة 15، شمارة 3، صص 359-381.
افشاری‌‌، زهرا (۱۳۹۵)، عوامل اقتصادی – اجتماعی تعیین کنند، باروری در ایران  (با کاربرد داده‌‎های پانل). فصلنامة پژوهش‌‎های رشد و توسعة اقتصادی‌‌،  شمارة ۲۲‌‌،  سال ششم‌‌،  صص ۱۸- ۱۱‌‎‌.
تفضلی‌، فریدون(۱۳۹۳)، تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دورة معاصر( از ۶۰۰ قبل از میلاد تا ۲۰۰۰ میلادی)‌،  چاپ دوازدهم‌،  ویراست ۳‌،  تهران‌،  نشر نی.
زندی‌، فاطمه‌، دامن کشیده‌، مرجان و مرادحاصل نیلوفر(۱۳۹۱)، نقش رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در کشور‌‎های منتخب آسیا، فصلنامة علمی پژوهشی زن و فرهنگ‌، شمارة ۱۱‌، سال سوم، ‌صص ۱۲۵ ـ ۱۱۱.
علمی‌، زهرامیلا و روستائی شلمانی‌، خیزران(1393)، اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشور‌‎های منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌‎های رشد و توسعه اقتصادی‌، شمارة ۱۴‌، سال چهارم،  صص ۲۸ ـ۱۱.
مقصودپور‌، محمدعلی(۱۳۹۴)، عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران از دیدگاه علم اقتصاد در دورة زمانی (۱۳۹۰ـ۱۳۶۵)، مجله اقتصادی‌‌،  شماره‌‎های ۵ و ۶‌، صص ۱۰۰ ـ ۸۳‌‎‌.
موسایی‌، میثم‌، مهرگان‌، نادر و رضایی‌، روح‌اله (۱۳۸۹)، نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی‎کار: مطالعة موردی کشور‌‎های خاورمیانه و شمال آفریقا، فصلنامة زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)‌، دورة ۸‌‌،  شمارة ۲‌، صص ۶۸ ـ ۵۵.
Ashraf, Quamrul H; Weil, David N & Wilde, Joshua (2013), “The Effect of Fertility Reduction on Economic Growth”. Population and Development Review, Vol. 39, No.1, PP.97-130.
Becker, Gary, S. (1960), An Economic Analysis of Fertility. Demographic and Economic Change in Developed Countries, A Conference of the Universities, National Bureau Committee for Economic Research. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Becker, G.S. (1965), "A Theory of the Allocation of Time", The Economic Journal, 75(299), pp. 493-517.
Becker,Gary, S. (1993), A Treatise on the Family. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Becker, Gary, S. & Lewis, H. G. (1973), “On the Interaction between the Quantity and Quality of Children”. Journal of Political Economy, 81(2). 81-90.
Dominiak, P., Lechman, E. and Okonowicz, A. (2014), Fertility rebound and economic growth, new evidence for 18 countries over the period 1970-2011, MPRA paper, No. 5/2017(23).
Easterlin, Richard, A. (1966), “On the Relation of Economic Factors to Recent and Projected Fertility Changes”. Journal of Demography, 3(1), 131-153.
Easterlin, Richard, A. (1975), “An Economic Framework for Fertility Analysis”. Studies in Family Planning. 6(3), 54-63.
Easterlin, Richard, A. (1978), The Economics and Sociology of Fertility A Synthesis, in Charles Tilly, ed., Historical Studies of Changing Fertility (Princeton, N.J., Princeton University Press). P.57-113.
Gillis, J. R., Tilly, L.A. & Levine, D. (1992),“The European Experience of Declining Fertility, 1850-1970: The Quiet Revolution”, Cambridge: Blackwell.
Hassan Hosney, Sara (2016), Factors influencing female labor force participation in Egypt and Germany: A Comparative Study. SOEP Paper — The German Socio-Economic Panel study at DIW Berlin.
Hoffman, S. D., & Averett, S. L. (2010), Women and the Economy: Family, Work and Pay”, Boston: Addison-Wesley.
Leibenstein, H. (1974), “An Interpretation of the Economic Theory of Fertility: Promising Path or Blind Alley”. Journal of Economic Literature, 12(2), 457-479.
Ling yang, H. (2000), “Education Married Woman's Participation, Fertility and Economic Growth”, Journal of Economic Development, Vol. 25, No. 2.
Kaur, H. and Lechman, E. (2015), “Economic and female labor force participation– verifaying the U-Feminization hypothesis new evidence for 162 countries over the Period 1990-2012“, Journal of Sciences Papers Economics Sociology, Vol. 8, No.1, PP 90-101.
McPherson, Mervyl (2005), Part-Time Work and Productivity: Trends and Initiatives, A life Course Approach. ADB Economics Working Paper Series, pp. 1-36.
Mincer, J. (1962), "Labor Force Participation of Married Women: A Study of Labor Supply", Princeton: Princeton University Press.
Psacharopoulos, G. and Tzannatos, Z. (1989), Female Labor Force Participation: An International Perspective, World Bank Research Observer, 4(2), pp. 187-201.
Robinson, Warren, C. (1997), The Economic Theory of Fertility Over Three Decades, Population Studies. A Journal of Demography, 51(1), 63-74.
Sanderson, Warren, C. (1976), New Estimates and Interpretations of the Decline in Fertility of White Women in the United States, 1800- 1920. Stanford Project on the History of Contraceptive Technology Working Paper (November 1976).
Schaner, Simone & Das, Smita (2016), “Female Labor Force Participation in Asia: Indonesia Country Study”. ADB Economics Working Paper Series, No. 474, PP.1-37.
Sprague, Alison (1988), “Post war fertility and female labor force participation rates”. Economic Journal, Vol. 98, No.392, PP.682-700.
Tanda, Paola (1994), Martial instability, reproductive behavior and women’s labor force participation decisions. LABOUR, Vol. 8, No. 2, PP. 279-301.
Tsani, S., Paroussos, L., Fragiadakis, C. and Charalambidis, I. (2013), “Female labour force participation and economic growth in the South Mediterranean countries”, Economics Letters, Vol. 120, No. 2, PP 323–328.
Willis, R. J. (1987), What Have We Learned from the Economics of the Family?.  The American Economic Review, 77(2), 68-81.
World Bank, World Development Indicators (2017).