علمی
تحلیلی بر احساس تعلق مردم به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل موثر بر آن (موردمطالعه: شهر تهران)

جواد صادقی جعفری؛ بهجت یزدخواستی؛ مصطفی اجتهادی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 3-26

https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36646

چکیده
  موضوع این مقاله سنجش میزان احساس تعلق به جامعه ایران و عوامل مؤثر بر آن است. تعلق اجتماعی در دو بعد تعلق عاطفی و تعلق عملی تعریف و با بهره­گیری از روش پیمایش و استفاده از پرسش‌نامه محقق­ساخته در طیف لیکرت و تکنیک نمونه‌گیری خوشه‌ای از مناطق 22 گانه تهران، 1016 پرسش‌نامه صحیح از ساکنین ۱۸ تا 65 سال به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که ...  بیشتر

علمی
طبقه اجتماعی و رتبة کنکور: مطالعه‌ای انتقادی در دانشگاه بوعلی سینای همدان

احمد کریمی بهروزیان؛ نـادر افقـی؛ حمید عباداللهی چنذانق

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 27-67

https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36647

چکیده
  پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی و با الهام از نظریة بازتولید فرهنگی بوردیو به‌ بررسی رابطه طبقه اجتماعی و موفقیت در کنکور در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان می‌پردازد. پژوهش حاضر از نوع پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. جمعیت آماری شامل  (12500نفر) و حجم نمونه تعداد 370 دانشجو است که با استفاده از فرمول ...  بیشتر

علمی
بازخوانی شعر احمد شاملو در چارچوب رویکرد ساختارگرایی

رشید هاشمی؛ فرهنگ ارشاد؛ سیف اله سیف اللهی؛ فیروز راد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 68-90

https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36648

چکیده
   این مقاله تحلیلی بینا رشته‌ای بین جامعه‌شناسی و ادبیات است و سعی دارد شعر احمد شاملو را از منظری جامعه‌شناختی بررسی نماید. برای این منظور ضمن استفاده از نظریه های مختلف جامعه‌شناختی مربوط حوزه ساختارگرایی، از روش شناسی تحلیل گفتمان فوکو و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که ...  بیشتر

علمی
تصویر مخدوش واقعیت اجتماعی در پوزیتیویسمِ استقراییِ نظریة زمینه‌ای

زهرا آقاجانی؛ فرهاد سلیمان‌نژاد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 91-125

https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36649

چکیده
  در این مقاله می‌کوشیم تا با تکیه بر رئوس انتقادات کارل پوپر از پوزیتیویسم و استقراگرایی، این دو مبنایِ پوزیتیویستی و استقراییِ نظریة زمینه‌ای را مورد انتقاد قرار دهیم: اول، تهی کردن ذهن از هرگونه پیشداوری و ارزشگ‌ذاریِ اخلاقی در فرآیند تحقیق؛ و دوم، تقدم مشاهده بر نظریه، گرد‌آوریِ اطلاعات از طریق آن، مقایسة این اطلاعات بر مبنای ...  بیشتر

علمی
تنظیمات ایرانی: حکومت‌مندی و برآمدن دولت مدرن در ایران

آرش حیدری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 126-148

https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36650

چکیده
  بسترهای گفتمانیِ برآمدن دولت مدرن در ایران به دوران سال­های 1268 الی 1305 ه.ق برمی­گردد. در این دوران، وقایع و رویدادهای عمده­ای رخ دادند که روند رایجِ تاریخ سیاسی در ایران را تشکیل می­دهند و شاکله­ای مدرن به خود گرفته و اندیشۀ دولت فراگیر و هویت ملیِ واحد پروبلماتیک گردید. مسئلۀ اصلیِ مقاله حاضر از سویی تعیین تکلیف نظری با جریان­های ...  بیشتر

علمی
بررسی رابطة بین باروری، مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی (مطالعة تطبیقی ایران و کشورهای عضو گروه 7)

محمد شریف کریمی؛ آزاد خانزادی؛ مسعود چشم‎اغیل

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36651

چکیده
  بررسی میزان تأثیر باروری و مشارکت اقتصادی زنان بر رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله به بررسی رابطة بین باروری‌، مشارکت نیروی‎کار زنان و رشد اقتصادی به صورت یک مطالعة تطبیقی بین ایران و کشور‌‎های گروه 7 پرداخته‎ شده است. در این راستا از داده‏های نرخ باروری کلی‌،  نرخ مشارکت نیروی‎کار زنان و  ...  بیشتر