نوع مقاله : علمی

نویسنده

هیآت علمی دانشگاه خوارزمی

10.22034/jsi.2020.43313

چکیده

ماکس وبر از جمله بنیان­گذاران عمده در جامعه­­شناسی تاریخی است. او نه تنها دغدغه بررسی “تاریخی" مسائل اجتماعی را داشت، بلکه این امر را به­جد به­صورت "تطبیقی" پیگیری می­نمود و آثار خود را با محوریت سرمایه داری غربی و با تاکید بر فرایند عقلانی شدن  پی می‌گرفت. نکته اساسی که در این میان مطرح است، این است که وبر در تمام پروژه خود سعی نمود بین تفسیرگرایی در نظریه و کار تطبیقی در پژوهش، بین تفسیر و تبیین، بین خاص بودگی و امر عام  آشتی برقرار کند، برای او عینیت در علوم انسانی بسیار مهم بود. به­عبارتی دیگر وبر سعی می­نمود با ایجاد یک تعریف مشخص-به­شکل نوع­های مثالی- نگاه ژنریک خود از پدیده مورد نظر را به­دست دهد، در این نوشته سعی می­شود: نخست؛ با نگاه به­مقالات روشی وبر، کار فکری و تلاش وی در زمینه توصیف، تبیین، تطبیق و تعمیم در جامعه­شناسی تاریخی بحث شود، دوم؛ با بررسی  ریشه­های گفتمان شرق­شناسی، تفاوت­های اساسی نگاه وبر با گفتمان شرق­شناسی مورد بررسی قرار گیرد و سوم؛ با اشاره به ­وضعیت فعلی جامعه­شناسی تاریخی ایران، بحث خواهد شد که : برخلاف نظریه گفتمان می­توان با بازگشت به­ایده نوع­های مثالی وبر که در جامعه­شناسی تاریخی ارائه داد ه است، هم نظریه عام و هم نظریه خاص در مطالعات تاریخی را لحاظ کرد، امر "تطبیق"، "نقد" و "عینیت" را نیز همچنان مد نظر قرار داد  تا کلیت تجدد غربی به "برساخت"  فرو کاسته نشود.
 
 

کلیدواژه‌ها

ترنر، جاناتان وال بیگلی (1370)، پیدایش نظریه­های جامعه­شناسی، ترجمه: عبدالعلی لهسایی زاده،شیراز: چاپ فرهنگ.
سعید، ادوارد (1394)، شرق­شناسی، ترجمه لطفعلی خنجی، انتشارات امیر کبیر.
-کاپلستون، فردریک (1366)، تاریخ فلسفه، از فیشته تا نیچه، جلد هفتم، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات خوارزمی.
مارتین، ونسا (1394)، دوران قاجار، ترجمه افسانه منفرد، نشر اختران.
وبر، ماکس(1382)، روش­شناسی علوم اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر مرکز.

وینچ، پیتر (1386)، ایده علم اجتماعی و پیوند آن با فلسفه، سمت.

ولی، عباس(1384)، ایران پیشاسرمایه داری، ترجمه حسن شمس آوری، نشرمرکز.
Alexander, J.C. & Giesen, B. (1987), Introduction. From Reduction to Linkage: The Long View of the Micro
Berkeley/ Los Angelos/ London: University of California Press.
Agevall Ola. (2005),Thinking about configurations: Max Weber and modern social science.
Etica & Politica / Ethics & Politics, 2.
Agevall, O. (1999), A Science of Unique Events: Max Weber's Methodology of the Cultural Sciences, Uppsala: Uppsala University.
Archer MS (1995), Realist social theory: the morphogenetic approach, Cambridge University Press.
Archer, M. (2013), Social Origins of Educational Systems, London/New York: Rutledge.
Goody, J. (2004), Capitalism and Modernity: The Great Debate (Cambridge: Cambridge University Press).
Holton, R. (2003), Max Weber and the Interpretative Tradition. In Delanty, G. & Isin, E.F. (Eds.). Handbook of
Kalberg, Stephen. (2008), Macro Comparison in Max Weber sociology, Precautions, Possibilities, Achievements, and Limitations. EUROSTUDIA — TRANSATLANTIC JOURNAL FOR EUROPEAN STUDIES vol. 4; n°2.
Sawyer, R. Keith (2005), Social emergence: Societies as complex systems. Cambridge: Cambridge University Press
Mann, M. (1993), The Sources of Social Power, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press.
Mouzelis, N. (1995), Sociological Theory: What Went Wrong? Diagnoses and Remedies. London: Rutledge
Pomeranz, K. (2000), the Great Divergence. Europe, China, and the Making of the Modern World Economy (Princeton: Princeton University Press).
Oakes, Guy (1982), "Methodological Ambivalence: The Case of Max Weber", Vol. 49, No. 3 (AUTUMN 1982), pp. 589-615.
Ragin, C. (1987), The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, Berkeley: University of California Press.
Sass, Katharina (2014), "History, agency, structure and objectivity in the work of Max Weber and Antonio Gramsci". (https://www.uib.no).
Weber, M. (1970 [1917]), ‘Politics as a Vocation’, in: From Max Weber, edited by H.H. Gerth and C.W. Mills, London: Routledge.
Foucault,M(1980),"truth and power”in Gordon(ed).Power /Knoeledge: select interview and other writing 1972-1977.Harvester; Brighton.
Weber, M. (1989 [1920]), Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, MWG I/19, Tübingen: J.C.B. Mohr.
Weber, M. (2002 [1905]), The Protestant Ethic and the "Spirit" of Capitalism and Other Writings, edited and translated by Peter Baehr and Gordon Wells, New York: Penguin.
Zahle, Julie and Finn Collin (2014), Rethinking the Individualism-Holism Debate: Essays in the Philosophy of Social Science. Springer