بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان

جعفر سخاوت

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1381، ، صفحه 55-76

چکیده
      مطالعه عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان،در سال 1380، در سه شهر خرم آباد،بروجرد و نورآباد آغاز شد.به این منظور،از بین دانش اموزان دختر و پسر رشته های مختلف ذتحصیلی، 975 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.در این مطالعه، رابطه ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان با برخی ویژگیهای فردی آنان،نظیر ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان

جعفر سخاوت

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، ، صفحه 55-76

چکیده
  مطالعه عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان در سال 1380 در سه شهر خرم آباد،بروجرد و نورآباد آغاز شد.به این منظور از بین دانش آموزان دختر و پسر رشته های مختلف تحصیلی 975 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.در این مطالعه رابطه ناهنجاریهای رفتاری دانش آموزان با برخی ویژگیهای فردی آنان نظیر وضعیت تحصیلی،جنسیت ...  بیشتر